вторник, 29 юни 2010 г.

Договор за наем с цел разполагане на рекламно съоръжение

Д О Г О В О Р
Днес, ......... в гр.София между:
1. ..........................................................., ЕГН ........................., лична карта №..........................................изд...........................от МВР-................ с постоянен адрес..............
......................................................................... наричан за краткост НАЕМАТЕЛ
2. , наричан за краткост НАЕМАТЕЛ
се сключи настоящият договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. Предмет на Договора е временното възмездно ползване от Наемателя на част от недвижим имот, собственост на Наемодателя. Върху наетата част от имота ще бъде монтирано и експлоатирано електрозахранено рекламно съоръжение с размери (габарити) 4 х 3 м.
Чл.2. Наемодателят предоставя на Наемателя за ползване с горната цел част (каква точно) от следния свой собствен недвижим имот, а именно: описание на имота, който е индивидуализиран в нотариален акт за собственост (нот. акт за ...... вписан в служба по вписванията като акт) № .........., том ........, дело № ............... рег.........., натичан по-долу „Имота" Частта от И мота, предоставена от Наемодателя на Наемателя се намира в гр. .............. .............. ........................................................................... (това може да отиде горе в описанието на имота) е изчерпателно онагледена с приложените към Договора копие от план (скица) на имота, снимка и колаж на рекламното съоръжение. (не трябва ли да се уточни каква е тази част и словестно в самия договор, напримерн „северна стена на сградата" или каквото точно ще ползват за разполагане на съоръжението)
Чл.3. Под "експлоатация" на рекламно съоръжение тук се разбират: дейностите по поддръжката, обслужването /периодична смяна на рекламни материали/ и извършването на рекламна дейност (възмездно експониране на рекламни материали на трети лица) в строго съответствие с нормативната уредба на Република България и Община София.
Чл.4. Наемодателят декларира, че:
(1) притежава изцяло и в пълен обем правото на собственост върху частта от имота, че върху нея няма наложени възбрани, не е предмет на съдебни и други спорове, не е предмет на реституционни претенции, не е обременена с правото на ползване или други вещни тежести, няма сключен договор за продажба на тази част имот с трето лице, не са извършвани от тяхна страна прехвърлителни сделки с този имот, и че трети лица нямат каквито и да било права върху частта от имота, както в крайна сметка не са на лице каквито и да било обстоятелства, които да доведат до невъзможност на Наемателя да експлоатира рекламното си съоръжение при условията и за срока на този Договор; (Не тряба ли да декларира правото на собственост над целия недв. имот? Предполагам, че ще се ползва стена, скат от покрив или нещо подобно, което не може да бъде реална част от недв. имот и в този случай не е правилно да се говори за право на собственост в-ху част от имота, тъй като това се явява някаква идеална, а не реална част.)
(2) е запознат с конструктивния проект на рекламното съоръжение и няма възражения срещу монтирането и експлоатацията му в предоставената част от Имота.
НАЕМ И РАЗПЛАЩАНИЯ
Чл.5. Наемната цена за всяко шестмесечие от наемния период на предоставената част от Имота по този договор се определя в размер 2000 (две хиляди) лева, които се изплащат авансово до 5-то число на първия месец от съответното шестмесечие.
(1) Когато 5-то число на месеца е неработен ден, срокът за плащане изтича на следващия работен ден.
(2) Наемът е дължим от датата на монтажа на рекламното съоръжение, установима с подписването на Протокол между страните.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.6. Наемателят :
(1) Изцяло отговаря за спазването на законовите положения, регламентиращи рекламната дейност на територията на Община София.
(2) След изтичането на срока на Договора демонтира рекламното съоръжение за своя сметка.
Чл.7. Наемодателят:
(1) Осигурява на Наемателя безпрепятствен достъп до предоставената част от Имота и до рекламното съоръжение, като с действия или бездействие не може да възпрепятства или осуетява експлоатацията на рекламното съоръжение и/или упражняването на правата на Наемателя.
(2) Отговаря за действия или бездействие на обитателите на Имота, от които последват вреди в състоянието на рекламното съоръжение, или се създават предпоставки за такива.
(3) В рамките на възможностите и правата си съдейства на Наемателя за електрозахранването на рекламното съоръжение.
(4) По време на действието на Договора не предоставя на трети лица сходни или идентични права върху тази част от Имота.
(5) Не може да извършва застрояване в и около предоставената част от Имота, чиито форми и размери биха ограничили видимостта (наблюдаемостта) към рекламното съоръжение от която и да е точка.

ДЕЙСТВИЕ, СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.8. Настоящият Договор влиза в сила и обвързва страните от датата на подписването му за срок от .... години – от ........................ до ....................... г.
Чл.9. Договорът подлежи на автоматично продължение за нов тригодишен срок, освен ако някоя от страните не желае това и предупреди другата страна с писмено предизвестие, направено най-малко шест месеца преди изтичането на срока на Договора.
Чл.10. Настоящият Договор се прекратява автоматично и извънсъдебно освен в законните хипотези на чл.87 от ЗЗД и при следните условия:
(1) При взаимно писмено съгласие между страните;
(2) С изтичане срока му;
(3) В хипотезата на чл. 14 – при непостигане съгласие за предоговарянето, или при невъзможност за изпълнение предмета на Договора.
Чл.11. При предсрочно прекратяване на Договора от страна на Наемодателя извън хипотезите по чл.87 ЗЗД - независимо от причината и формата на прекратяването, Наемодателят осигурява изправното изпълнение на влезлите в сила до датата на прекратяването задължения на Наемателя към трети лица за разпространение на реклама чрез рекламното съоръжение, като правата и задълженията на двете страни по този Договор се запазват до изпълнението и изтичането на тези задължения на Наемателя към третите лица.
ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл.12. При предсрочно прекратяване на Договора извън хипотезите по чл.87 ЗЗД и чл.10(3) от която и да е страна по него, същата дължи на другата страна неустойка в размер на едногодишен наем.
Чл.13. Горната неустойка е дължима и при неизпълнението на договорно задължение, което води до нарушаване и/или ограничаване правата на другата страна, уговорени и/или произтичащи от този Договор
ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.14. При издадени след подписването на Договора нормативни, поднормативни или административни актове, възпрепятстващи изпълнението му в уговорените условия, страните ще предоговорят съответните клаузи адекватно на настъпилите промени, ако това е възможно и е от взаимен интерес.
Чл.15. Неразделна част от Договора са следните негови приложения:
- Копие от нотариалния акт за собственост върху Имота;
- Копие от скица на Имота с обозначено местоположение на рекламното съоръжение;
- Снимка /колаж/ на рекламното съоръжение в Имота.
Чл.16. Всички пpедизвестия, уведомления, изявления, искания, предявявания или друга кореспонденция, отнасящи се до настоящия Договоp, следва да бъдат в писмена фоpма и ще се смятат за получени, ако са доставени лично – срещу подпис, изпpатени по факс с потвъpждение на получаването, изпpатени чpез пpепоpъчана поща или чрез телеграма на адpесите на стpаните, посочени в титула на Договора.
Чл.17. За неуредените с Договора въпроси и при тълкуването му, ще се прилагат разпоредбите на ЗЗД и Общато гражданско законодателство на Република България.
Чл.18. Споровете по договора се решават чрез преговори между страните, на принципа на добрата воля. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване към компетентния съд.
Настоящият Договор се състави и се подписа в два идентични екземпляра с еднаква юридическа сила – по един за всяка от страните.
НАЕМОДАТЕЛЯТ: НАЕМАТЕЛЯТ:

Няма коментари:

Публикуване на коментар