понеделник, 24 юли 2017 г.

Застрояването на частен имот, на собственост на Българската Православна Църква

            За застрояването на частен имот и такъв на собственост на Българската Православна Църква е необходимо да се има предвид възможностите за разпореждане на Църквата с вещни права, а именно:

            1. Съгласно чл.22 от Закона за вероизповеданията, различните съществуващи в България вероизповедания се разпореждат с имуществото си по ред, определен с техните устави. Уставът на БПЦ не предвижда изрична забрана за разпореждане с право на собственост върху земя. Тълкуването на Устава обаче налага този извод. Съгласно чл. 58, т.38 Светия синод разрешава по предложение на епархийския митрополит учредяването на вещно право на строеж до 50 години и вещно право на ползване до 25 години. Съгласно чл. 244, ал.1 договорите за учредяване на право на строеж и право на ползване се сключват по ред, определен с наредба, приета от Светия синод (засега такава няма приета). Същият извод се налага и по арг. по чл. 229, т.6.

            След като Уставът изрично сочи какви договори за разпореждане с вещни права се извършват от църквата по аргумент на противното разпореждането с право на собственост на недвижими имоти е изключено от компетенцията на управляващия орган – Светия синод. Следователно съседният църковен имот не може да бъде придобит чрез правна сделка.

            2. Възможността за застрояване е свързана единствено с учредяване право нас строеж за срок до 50 години, като ползването на терена може да се извърши чрез учредяване на вещно право на ползване до 25 години или чрез договор за наем за срок до 10 години – чл.229, ал.1 от ЗЗД.

            3. Осигуряването на оптимални параметри за застрояване е възможно чрез обединяването на двата съседни имота в един УПИ. Това обединяване е възможно по съгласие на собствениците и одобрен план за регулация, с който се променят досегашните граници на двата имота – чл.15 от ЗУТ. В случай, че единият от имотите е с друго предназначение следва да се извърши  промяна на предназначението  му съгласно чл. 9, ал.2 от ЗУТ. При обединяването на двата имота ще възникне съсобствен УПИ. Струва ми се, че това обединяване не може да се приеме за действие на разпореждане с правото на собственост върху недвижимия имот на БПЦ, което е изключено от устава.

            4. Учредяването на вещно право на строеж и вещно право на ползване върху общото УПИ в полза на частния инвеститор ще доведе до възможността същият да стане собственик на построеното и да ползва имота за уговорения срок. Правото на строеж се учредява в съответствие с влязъл в сила подробен устройствен план, като е необходимо одобрен инвестиционен проект за индивидуализацията на предмета на сделката.

            5. След построяването на съответните сгради и съоръжения, до изтичането на срока частният инвеститор може да ползва построеното и терена съобразно уговореното. След прекратяването на правото на строеж и правото на ползване поради изтичане на срока подобренията върху терена стават съсобствени с квоти съответстващи на правата на съсобственост върху общия УПИ, доколкото не е уговорено друго.

            6. В случай, че не е уговорено друго и след срока възникне съсобственост не само върху терена, а и върху построеното, тази съсобственост може да бъде прекратена съгласно чл.34, ал.1 от ЗС и глава двадесет и девета "Съдебна делба" от ГПК. При съдебната делба имотът се разделя реално доколкото това е възможно  - чл.69, ал.2 от ЗН, чл. 201 от ЗУТ. Делбата  може да се извърши и доброволно  - чл. 202 – 204 от ЗУТ. В случай, че н е възможно реално разделяне на имота доброволно или съдебно, същият се изнася на публична продан по реда на ГПК.

            7. Действията, които следва да бъдат извършени по образуването на общ УПИ, изготвянето на проект и одобряването им, учредяване на право на строеж и право на ползване ще отнемат продължително време и средства. Затова инвеститорът следва да бъде осигурен срещу риска другият партньор БПЦ да откаже съдействие след известен период. По тази причина е задължително изготвянето на предварителен договор, в който да бъдат описани всички действия, които ще извърши инвеститора, съгласието на БПЦ за това, както и задължението й да оказва съдействие, какъв договор за учредяване, право на строеж и за право на ползване ще бъде сключен пред нотариуса, за какъв период, срещу какво възнаграждение и въобще в тази си част  този предварителен договор трябва да съдържа всички съществени клаузи на бъдещия окончателен договор. Срещу всяка възможност БПЦ да откаже извършването на определено действие следва да се предвиди съответна неустойка, която освен да покрива стойността на извършените до момента разходи, да служи и за евентуална санкция срещу неизправната страна при нарушаване на договора.

            Това cа най – общо въпросите с поставения казус при повече информация ще дадем допълнителен отговор.

 

четвъртък, 20 юли 2017 г.

Secondment Agreement

виж и това https://www.kik-info.com/novini/kazusi/Komandirovane-na-rabotnik-ili-sluzhitel-ot-drugo-predpriyatie.49630.php


Secondment Agreement

Secondment Duration:

Start date:                            

End date: 

 

Location:

Home Office Address for secondee: XXX

The home office refers to the permanent location of the home office of the employer, who remains XXX (home office name)

 

Host Office Address: 

 

Normal place of work: XXX (hosting office). The normal place of work refers specifically to the secondee's location of work, meaning where the work carried out on behalf of the host office will be mainly undertaken.

 

Hours:

Hours of work: hours per week, flexible during the week.

 

Salary:

Responsibility for paying salary will be with  [home/hosting office, as per agreement]

 

Logistics:

N/a.

 

Health & safety

Health insurance for the secondment period will be covered by  (home office).

 

Line Management

Line manager for the duration of the secondment: XXX

Home line manager: XXX

Secondment Objectives

The main objectives of XXX's secondment to XXX are:

 


Contract of Employment

While seconded to XXX(hosting office), the secondee will remain the employee of XXX(home office) and subject to the terms and conditions of their employment contract. Therefore the secondee will continue to be paid by XXX (home office) and will be entitled to annual leave as per their contract of employment and entitled to all normal benefits. A percentage of 0% (0-100%) of the salary costs will be recharged to the host office, as per agreement.

 

During the period of the secondment, the secondee will be subject to the policies and procedures of:  XXX (home office), including the Performance Appraisal process (to be co-ordinated by the Home Line Manager) which will require significant input from the host line manager.

 

Indemnities and liabilities arrangements: As per XX (home Office).

 

Ownership of intellectual property: The work carried out during the secondment will be the ownership of XXX(hosting office).

 

Absences from work must be notified immediately to: XXX and XXX (direct manager of the secondee, from the host and home office).

 

The period of notice required to terminate this agreement before the end date of the secondment is one calendar week's notice in writing by either party.

 

Plan for returning to original post at the end of the secondment:

 

At the end of the secondment, this agreement will terminate and the secondee will return to X on original grade and terms and conditions, if not the previous position held.

 

Communication arrangements between secondee and releasing department /organisation:

 

Liaison with

 

Secondee Signature:   ……………………………………                 Date: ………………………


Secondment Manager Signature: …………………………Date:.................................

…………………

Home Office Director Signature: …………………………  Date : ………………………


                                                         

Host Office Signature: ................................................       Date : ……………………..

петък, 7 юли 2017 г.

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА „КОНСУЛТАНТСКА ПОМОЩ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ISO

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА

„КОНСУЛТАНТСКА ПОМОЩ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ

ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ISO

9001:2000, ISO 14001:2004 И ISO 27001:2005 В ДО 10 ()"

(

 

Днес,………………........ г., между:

 

, представлявано от, от една страна, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

 

и

 

ДЗЗД „Консорциум", представлявано от управителя, от друга страна наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание Заповед № за определяне на изпълнител по процедура за сключване на рамково споразумение, се сключи настоящото рамково споразумение във връзка с проект №", съфинансирана от Европейския съюз чрез за следното:

 

I. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да разработи и въведе

системи за управление съгласно международно признатите стандарти ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и 27001:2005 в до  по обособена позиция () №  от процедурата и в съотношение на дейностите, съгласно приложения списък. Възложителят си запазва правото при наличие на свободен финансов ресурс да посочи, сходни или идентични с характеристиките на изрично изброените в техническото задание по съответната обособена позиция.

2. Конкретните услуги, цените, условията и срокът на изпълнение са уговорени подробно между страните, при спазване условията на Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от рамковото споразумение.

 

II. СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

3. Срокът на настоящото рамково споразумение е 5 (пет) месеца, но не по късно от

 

IІІ. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да провежда процедури и да възлага обществени поръчки със сходен предмет извън настоящото споразумение и по време на действието му.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключва и изпълнява конкретните договори за изпълнение, съгласно т.1 и 2.

6. Начинът на плащането се уговаря във всеки конкретен договор в съответствие с т.5.

 

ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

7.(1) За срока на това споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на всеки отделен договор, в размер на  () % от стойността му. Същата се освобождава при условията на договора, част от документацията по процедурата.

(2) Гаранциите следва да бъдат представени като безусловни и неотменими банкови

гаранции или като парични суми, преведени по банковата сметка на Възложителя (БIG КОД:, IBAN: BG.

 

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

8. Настоящото рамково споразумение може да бъде прекратено:

8.1. По взаимно съгласие;

8.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните с -дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

8.3 Когато са настъпили съществени промени във финансирането на дейностите, предмет на рамковото споразумение, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

8.4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 30-дневно писмено предизвестие.

 

VI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

9. При виновно неизпълнение на задълженията си по т.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.% (нула) за всеки ден, но не повече от () % от цената на договора.

10. В случай, че рамковото споразумение бъде прекратено на осн. т. 8.1, 8.3 и 8.4 страните не си дължат неустойки.

 

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

11. Споровете по тълкуването и изпълнението на рамковото споразумение се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – спорът се решава по съдебен ред.

12. За неуредените в рамковото споразумение въпроси се прилагат Законът за

обществените поръчки, Търговският закон, ЗЗД и други действащи нормативни актове.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на администрациите, в които ще бъдат разработени и внедрени системи за управление.

 

Настоящето рамково споразумение се състави в 2 еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

 

 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                           За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

                             УПРАВИТЕЛ

 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

 

                                                                       Приложение

СПИСЪК НА КРАЙНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ЛОТ 1 

()

 

І. Крайни бенефициенти по разработване и внедряване интегрирани системи за управление ISO 9001:2000, ISO 27001:2005 и ISO 14001:2004

 

ІІ. Крайни бенефициенти по разработване и внедряване системи за управление на качеството ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004

 

ІІI. Крайни бенефициенти по разработване и внедряване системи за управление на качеството ISO 9001:2000 и ISO 27001:2005

 

ІV. Крайни бенефициенти по разработване и внедряване системи за управление на

Virus-free. www.avast.com

сряда, 5 юли 2017 г.

BG legislation on Design - summary
A concise summary on BG  provisions  concerning Design  in terms of the role of the Employer.

Bulgarian Legislation concerning Design

Under Employer's Requirements- Volume 4:

 

à as a minimum, The Designer shall determine those items identified in TAL- Regulation 4  for the Scope and Content of Investment Design

 

à The TAL is applicable only to the first three stages of the design development (Definitive/ Technical/ Final).

 

à design will be considered complete:

- upon submittal of TAL- Regulation 4 compliant design documents (which have undergone all checks and reviews for each phase) and

-   following issue of Engineer written statement of no objection (where required).

 

Under TAL- Regulation 4 for the Scope and Content of Investment Design (21 May 2001):

 

à Design stages -Art. 2 (1):

  1. Definitive Design
  2. Technical Design
  3. Operating Design ( =Final?)

 

à Designs for complex building sites do through all the three stages. (Art. 2 (4))

 

à The Investor (Employer?) determines and assigns the design stages for each separate design stage depending on the type and specific features of the building site. (Art.4)

 

à The Investor can ask the Designer to clarify and substantiate the scope and content of the design, as well as collect information and documents necessary for the design. (Art. 5(2))

 

à When necessary and by the decision of the Investor preliminary investigation may be assigned. (Art. 6)

 

à Every design package must be coordinated with the designs of the rest of the design packages. It is obligatory that all the design packages are signed by the Investor (owner), while the packages under Art. 139 (4) TAL are signed in addition by the Technical Controller (Engineer in our case?). 

 

à The Investor may assign the elaboration of a common coordination plan for coordination of the installation implementation of the building site. (Art. 25)

 

 

Under Territorial Arrangement Law:

 

à Art. 139 (2) – The Employer is to decide which stages or design packages to negotiate in accordance with specific features of the construction site for its successful completion.

 

à Art 139 (3) – all the design packages (graphs or texts) of the Design  are to be signed by the Designer, the person who conducted the concurrence estimation, the Employer an d the Engineer- constructor…


Fwd: JV


4) We would also be interested in getting information on the types of structure which you have experienced in JV arrangements. I know these are deal specific but you mentioned one particular one which protected the smaller partner form being 'ratcheted' due to lack of funds etc.     

 

There are a number of ways to guarantee your rights under a JV agreement but they all need to be agreed with the Potential Investor.  We can start by putting a clause stipulating that regardless of your respective portions of the shared capital, you will receive preferred shares, which give you the right to receive liquidation quota first.  Usually in return for providing mezzanine finance the Potential Investor will receive a priority repayment of their loan and a second ranking mortgage/pledge, together with a priority coupon charged at a rate (rolled up over the duration of the project) and a determined per cent of the profit share upon exit of the project.  The mezzanine finance may rank behind the senior debt and possibly even behind equity – thus you will not take the "first loss" position.  

 

The Decision for the additional payments that might be needed for the Project, will require the joint decision of the Parties along with the sale of shares to any third party or the obtaining of any additional loan

 

In the particular case mentioned a "Specified Proportion" was be allocated in relation to each Shareholder, which was a percentage of the total nominal value of all equity which is the total nominal value of all the Shares in issue and which was a significantly greater percent to the Potential Investor and say around 00-00% to the other party, depending on the valuation of the land.  However, in that particular case the Parties agreed that 00months after the date of the Agreement they will review the Specified Proportions based on Company's activities and performance. There was also a ceiling of up to 00% for the minority Shareholder.

 

In the event that the Project requires additional funding, the Parties or the Company Board should adopt a resolution requiring the Parties to provide financing to the JV Company, pro rata to their respective Shareholdings.  The decision shall specify the form of the investment (equity, Shareholder Loans, Guarantees or any other form agreed by the Parties) (Guarantees shall be treated as equity).

In the event that such a decision is adopted and the Company is to be provided with additional financing by the Shareholders:

through subscriptions for Shares, then no Shares shall be issued other than in the Specified Proportion to Investor and You;

through Shareholder Loans, then such Shareholder Loans shall be made in the Specified Proportion; or

In the event that a Party fails to provide financing to the JV Company, the other Shareholder providing its pro-rata portion of the funding shall be entitled, to provide all or part of that remaining financing. This additional funding shall be in the form of a loan and the Party providing it shall be entitled:

to (i) require that no Shareholder Loans be due to the other one, until after a repaid; and (ii) to receive interest at the rate of 20%, such interest to be repaid at the same time as repayment of the principal;

At any time, prior to the end of  a specified term (in that case it was 00 days) Party which did not provide the financing may repay in a form of a Shareholder Loan or directly to the other Party.

 

Upon expiry of such a term the Party, which provided the financing at its sole discretion may demand the conversion of any not repaid to it funding, or any part thereof, into an Interest of the Joint Venture Company  in accordance with the following formula:

        1.1xA

I = ------------

        B+C


Where:

A =        amount of Additional Funding plus the accumulated interest calculated.

B =        Negative Cash Flows, as of the date of the demand for conversion.

C =        Total of the investments pursuant to the relevant Decision (not included in B above).

I =         The percentage by which the Party's Interest in the JV shall increase.

 

 

 

The order of seniority of loans or credit facilities of the JV Company and the order of repayment was as follows:

accrued and unpaid principal and interest on any loans obtained from Financial Institutions or third parties;

accrued and unpaid principal and interest on any loans advanced by a Party in excess of its actual pro rata Shareholding in the JV Company including, for the avoidance of doubt, Additional Funding;

accrued and unpaid principal and interest on all Shareholder Loans.

The Positive Cash Flows shall be distributed to the Shareholders in the following priority:

to the Shareholders pro-rata to their respective, until each of the parties capital investment in the JV Company including for the avoidance of doubt, Additional Funding;

thereafter to the Shareholders pro-rata to their respective (i.e. 00% to Potential Investor and 00% to the minority one) until Investor has received an 000 of 00%;

thereafter 00.5% to Potential Investor and 00.5% to the minor shareholder, until the Potential Investor has received an 00of 00%;

thereafter, sixty three percent 6300to Potential Investor and 00% to the other.Fwd: Fw: Alan: Bulgarian Land-Monetary cost of constraction works

As promised please see below the answers to your questions:

1.     Construction works cost(the Cost)

1.1. Formed 'on the site' basis, which  means that all the expenses for electricity, water, sewage, gas, communications  not delivered to the border of the  site is NOT INCLUDED.

1.2. The additional 'out of the site' coast is subject to administrative procedures and the location of the connection points. Additional coast is NOT INCLUDED.

1.3. VAT not included;

2.     Cost of the Finance – NOT INCLUDED;

3.      Freezer/cold storage element- delivery of the equipment and assembly - INCLUDED in the Cost;

4.     Electricity  substation:

4.1. You will need an  Electricity substation;

4.2. Cost of the equipment, assembly and construction works is NOT INCLUDED. Please also refer to point 5.2.;

4.3. In order to estimate the   Electricity substation cost we need your final decision concerning  of the Warehouse (is it still  00m2, 0% deep frozen, 0% chilled warehouse).

 

5.     Local electricity companies process:

 

5.1. Owner of the Substation and cable lines to Substation is Local electricity company;

5.2. Coast for equipment, assembly and construction works of the cable lines to Substation is on the account of Electricity Company. The Owner should calculate and pay in advance these expenses. The refund of the expenses is made by the Electricity Company usually through electricity bill deduction.

5.3. The price of cable lines from the Substation to Warehouse is INCLUDED in the Cost.

  1. Gas companies process

6.1. Like Electricity companies process;

6.2. The price of gas lines from the Gas station to Warehouse is INCLUDED in the Cost.

Please also see below preliminary detailed breakdown of the 'construction works cost' prepared by us based on Marketability Study:

 

Industrial Park

Preliminary

Scope of Works 

 

I.                    MAIN BUILDING – STORE AND OFFICES

 

1. METAL STRUCTURE

2. ROUGH CONSTRUCTION

2.1 EARTHWORKS (EXCAVATION AND FILLING)

2.2 FRAMEWORKS

2.3 CONCRETE WORKS

2.4 REINFORCED CONCRETE COVERING

2.5 REINFORCEMENT WORKS

2.6 PLINTH

2.7 MASONRY, WALLS

2.8 INSULATION

2.9 JOINERY (WINDOW & DOOR FRAMES)

2.10 COVERINGS

2.11 WALLS AND CEILINGS FINISHES, FAÇADES

2.12 FACADE – MINERAL WOOL PANELS

2.13 SEWAGE

2.14 WATER SUPPLY AND FIRE FIGHTING

2.15 HEATING AND VENTILATION – OFFICES

2.16 CHILLERS

2.17 PIPEWORK

2.18 AUTOMATIC CONTROL & INSTRUMENTS

2.19 BUILDING ELECTRIC INSTALLATION

2.20 LOW VOLTAGE CIRCUITS

2.21 SECURITY SYSTEM – DELIVERY AND ASSEMBLY

2.22 ACCESS CONTROL AND WORKING HOURS

2.23 FIRE ALARM SYSTEM

2.24 STAND-BY AND EMERGENCY LIGHTING

2.25 LIGHTNING PROTECTION SYSTEM

2.26 BUILDING MANAGEMENT SYSTEM

2.27 EXTERNAL (GARDEN) LIGHTING

2.28 DECORATIVE LIGHTING

II. CHECK POINT

1. ROUGH BUILDING

1.1 EXCAVATION AND FILLING WORKS

1.2 METAL STRUCTURE

1.3 FRAMEWORKS

1.4 CONCRETE WORKS

1.5 BACK FILLING FOR REINFORCED CONCRETE COVERING

1.6 REINFORCEMENT WORKS

1.7 PLINTH

1.8 MASONRY, WALLS

1.9 INSULATION

1.10 JOINERY (WINDOW & DOOR FRAMES)

1.11 COVERINGS

1.12 PLASTERING, CLADDINGS

1.13 TEMPORALLY ROADS

 

III. PENTHOUSE – WAISTS

1. ROUGH BUILDING

1.1 EXCAVATION AND FILLING WORKS

1.2 METAL STRUCTURE

1.3 FRAMEWORKS

1.4 CONCRETE WORKS

1.5 BACK FILLING FOR REINFORCED CONCRETE COVERING

1.6 REINFORCEMENT WORKS

 

IV. SITE INSTALLATIONS

1.       RAINWATER SEWAGE

2.       PARKING SEWAGE

3.       SITE SEWAGE

4.       WATER MAINS - MANUAL FIRE FIGHTING

5.       SITE WATER SUPPLY MAINS

6.       NETWORK MAINTENANCE MACHINERY AND EQUIPMENT

 

V. CESSPOOL

1.       EXCAVATION

2.       FRAMEWORKS

3.       CONCRETE WORKS

4.       OTHERS

 

VI. FENCE

VII. FIRE FIGHTING WATER TANK

VIII. LANDSCAPING

IX. PARKING AREA

X. GEOLOGICAL WORKS

XI. GEODETIC SURVEY

 


 

In addition please find attached final file with our calculations.
A detailed breakdown of 'construction works cost' of € per square meter and answer to your questions
will be send to you until -th of June(end of the day). I hope it is not too late for you.

 
With that in mind can I ask you to give a detailed breakdown of the 'construction works cost' of €per square meter as outlined in your proposal?
 
As you know we were somewhat confused as it included the cost of finance as well as a premium for the freezer / cold storage element.
 
Consequently we would welcome your response in as much detail as possible to ensure we are reviewing figures on a like for like basis.
 
Likewise can you give us your view on the necessity /cost to provide an electricity sub station as the likely Kilowattage required to run the facitity will dictate this?  How does this process work with the local electricity companies and what are the likely costs, particularly as we have the gas line running at the form of our site. Was this cost also included in your figures?
 
If you have any queries plese do not hesitate to revert.>
> 3) A detailed map of with the land approximate area  highlighted, located outside the ring road, some 3-5 km on the E .
>
> 4) An old ordinance survey map indicating the land plot. Please note its location beside the road over pass which means easy access to both directions. The E has  lanes either side and therefore main E road frontage would create a challenge for traffic leaving the site going to / or entering

> Therefore road frontage to this slip road with immediate access to the overpass is a significant advantage for access.
>
> 5) A closer picture of the site layout as well as an adjoining site.
> Our site is ,000 m2 as shown in Yellow. You will see there is an adjoining site which has been amalgamated and re-zoned also of
> 51,000 m2 which possibly could be acquired should someone need a larger site area.
>
> Our land has been zoned for Commercial Use which specifically includes warehouse, office, industrial but excludes residential.
>
> The maximum build area is 60% of the site with a maximum height of 15 meters. 30% of the site must be for 'green area' and 10% for utilities.
>
> The building co-efficient is 2 which therefore means the total build area on the site is 148,200 square meters.
>
> All environmental issues were studied and considered for the zoning process and there are no problems.
>
> The main gas line runs along the E with the Electricity line running along the edge of the site as you can see on the close-up ordinance survey map. Likewise water is not an issue I have been advised.
>

Fwd: first draft, any comments please


 
In respect of the situation with the payment certificates, we would like to bring your attention to the following:
 
1.  According to the Contract, the Statement should represent the amounts "to which the Contractor considers himself to be entitled for the preceding month".  Therefore, it makes no sense that Client includes any deduction for DD in such Statement as according to Client's position DD are not due. 
 
2.  There is no contractual requirement that the Statement has to be signed by the Engineer. The Contract provides that the Engineer, having in mind the amount claimed by the Contractor in the Statement, should issue an Interim Payment Certificate, which shall state " the amount which the Engineer fairly determines to be due, with supporting particulars"
 
3. However, from the L/C Client sent us this morning, we understand that in order to release any funds BANKS requires: 
(i) Statement issued by Client and certified by the Egnigeer;
(ii) Interim Payment Certificate signed by the Engineer. 
 
BANK requirements for release of funds, which are mandatory, should be  interpreted in the light of the logic of the Contract, which is that the Contractor presents his view on how much he should be paid for the preceding month in the form of a Statement and the Engineer uses this Statement to make his fair determination of the actual amount due.  The L/C requirements also seems to follow this logic as they require the Engineer only to "certify" the Statement, which does not meet "approve" or "agree", dislike the requirement to the Interim Payment Certificate, which has to be "signed" by the representative of the Engineer.  There is a clear distinction between the two requirements and we see no reason why BANK requirement to "certify" the Statement should be interpreted as a requirement to "approve" it, therefore such requirement should not be used as an excuse by the Engineer not to certify any Statement.  Moreover, the Contract goes even further providing that even "A Payment Certificate shall not be deemed to indicate the Engineer's approval, consent or satisfaction".  
 
4.  Client should discuss the situation both with the Engineer and the bank and try to go back to the contractual procedure, which we claim was not followed by the Engineer.  According to it: 
 (i) Client shall issue a Statement (which should be certified by the Engineer, if it has all necessary elements of a Statement), which represents Client's understanding of how much it has to be paid; 
 
(ii) the Engineer shall issue an Interim Payment Certificate within 28 days of receiving the Statement, which should represent its believe of how much is due to the Contractor; 
 
(iii) if the Contractor is not happy with the amount in the Interim Payment Certificate, he has right to dispute the Engineer's determination under clause 67.  Please note that the Engineer has right to make any deductions on behalf of the Employer only in case it has determined under the Contract's procedure that the Employer has a valid claim and is entitled to payment for such claim (which has not been done in this particular case). 
 

Fwd: termination by the employer


ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Чл. 7.(1)СОС определя политиката за развитие на СО и контролира нейното осъществяване в следните области:

1.общинското имущество, общинските търговски дружества и предприятия, общинските финанси, данъци и такси и Администрацията на СО;

2.устройството и развитието на територията на СО и на населените места в нея;

3.образованието;

4.здравеопазването;

5.културата;

6.благоустрояването и комуналните дейности;

7.социалните услуги;

8.опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

9.поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

10.развитието на спорта, отдиха и туризма;

11.сигурността, обществения ред и неприкосновеността на собствеността на гражданите.

Чл. 64. (1) СОС провежда редовни заседания всеки втори и четвърти четвъртък от месеца. В случай, че датата на редовното заседание съвпадне с официален или друг празник, председателят на СОС определя дата за провеждане на заседанието.

(2)СОС заседава от 10.00 до 14.00 часа. С решение на СОС заседанието може да бъде продължено с не повече от 3 часа.

(3)СОС може да променя времето за редовни заседания.

 

Чл. 129. (1) СОС упражнява общ контрол върху заповедите на кмета на СО и дейността на Администрацията на СО, при изпълнение актовете на СОС.

(2)Общинските съветници упражняват контрола по ал. 1 чрез питания по актуални въпроси , които представляват обществен интерес.

Чл. 136. (1) СОС отменя актове на кмета на СО, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл. 21 от ЗМСМА.

(2)Актовете по ал. 1 се разпределят от председателя на СОС на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.

(3)Становищата за отмяна на актовете по ал.1 се включват за разглеждане в следващото заседание.

Чл. 139. (1) СОС или избраните от него комисии могат да извършват проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, засягащи интересите на гражданите на СО.

 

Чл. 167. (1) При спор за компетентност между СОС и централните изпълнителни органи, СОС може да поиска от Конституционния съд решаване на спора.

(2)Искането по ал. 1 до Конституционния съд се прави след обсъждане предмета на спора със заинтересуваните институции.

_____________________

ЗМСМА

 

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 1995 г., бр. 65 от 1995 г.) Столичната община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

 

Чл. 21 – (1) т6 приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;

10. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;

24. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

 

Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 85 от 2000 г., изм., бр. 69 от 2003 г., бр. 69 от 2006 г.) Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.

(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в срока по ал. 1 чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин, определен в правилника по чл. 21, ал. 3 . Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна ал. 4, бр. 69 от 2003 г., предишна ал. 5, бр. 69 от 2006 г.) Административнонаказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания .

Чл. 45. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. и доп., бр. 69 от 2003 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) (1) Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.

(2) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.

(3) Актовете на общинския съвет могат да се оспорват пред съответния административен съд.

(4) Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.

(5) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.

(6) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.

(7) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.

(8) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.

(9) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.

(10) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(11) Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(12) За неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на общинските съвети и кметовете се прилагат правилата за административното производство, установени със закон.