вторник, 29 юни 2010 г.

The Geography of Chinese Power

An Article Summary: 

Thanks to the country's favorable location on the map, China's influence is expanding on land and at sea, from Central Asia to the South China Sea and from the Russian Far East to the Indian Ocean.

ROBERT D. KAPLAN is a Senior Fellow at the Center for a New American Security and a correspondent for The Atlantic. His book Monsoon: The Indian Ocean and the Future of American Power will be published in the fall.


read more http://www.foreignaffairs.com/articles/66205/robert-d-kaplan/the-geography-of-chinese-power

Петров ден

Днес е Петровден, Честит Празник!
 
Имен ден имат: Петър, Петрана, Петя, Павел, Павлин, Павлина, Пoлина, Пенка, Пенчо, Камен.

Договор за наем с цел разполагане на рекламно съоръжение

Д О Г О В О Р
Днес, ......... в гр.София между:
1. ..........................................................., ЕГН ........................., лична карта №..........................................изд...........................от МВР-................ с постоянен адрес..............
......................................................................... наричан за краткост НАЕМАТЕЛ
2. , наричан за краткост НАЕМАТЕЛ
се сключи настоящият договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. Предмет на Договора е временното възмездно ползване от Наемателя на част от недвижим имот, собственост на Наемодателя. Върху наетата част от имота ще бъде монтирано и експлоатирано електрозахранено рекламно съоръжение с размери (габарити) 4 х 3 м.
Чл.2. Наемодателят предоставя на Наемателя за ползване с горната цел част (каква точно) от следния свой собствен недвижим имот, а именно: описание на имота, който е индивидуализиран в нотариален акт за собственост (нот. акт за ...... вписан в служба по вписванията като акт) № .........., том ........, дело № ............... рег.........., натичан по-долу „Имота" Частта от И мота, предоставена от Наемодателя на Наемателя се намира в гр. .............. .............. ........................................................................... (това може да отиде горе в описанието на имота) е изчерпателно онагледена с приложените към Договора копие от план (скица) на имота, снимка и колаж на рекламното съоръжение. (не трябва ли да се уточни каква е тази част и словестно в самия договор, напримерн „северна стена на сградата" или каквото точно ще ползват за разполагане на съоръжението)
Чл.3. Под "експлоатация" на рекламно съоръжение тук се разбират: дейностите по поддръжката, обслужването /периодична смяна на рекламни материали/ и извършването на рекламна дейност (възмездно експониране на рекламни материали на трети лица) в строго съответствие с нормативната уредба на Република България и Община София.
Чл.4. Наемодателят декларира, че:
(1) притежава изцяло и в пълен обем правото на собственост върху частта от имота, че върху нея няма наложени възбрани, не е предмет на съдебни и други спорове, не е предмет на реституционни претенции, не е обременена с правото на ползване или други вещни тежести, няма сключен договор за продажба на тази част имот с трето лице, не са извършвани от тяхна страна прехвърлителни сделки с този имот, и че трети лица нямат каквито и да било права върху частта от имота, както в крайна сметка не са на лице каквито и да било обстоятелства, които да доведат до невъзможност на Наемателя да експлоатира рекламното си съоръжение при условията и за срока на този Договор; (Не тряба ли да декларира правото на собственост над целия недв. имот? Предполагам, че ще се ползва стена, скат от покрив или нещо подобно, което не може да бъде реална част от недв. имот и в този случай не е правилно да се говори за право на собственост в-ху част от имота, тъй като това се явява някаква идеална, а не реална част.)
(2) е запознат с конструктивния проект на рекламното съоръжение и няма възражения срещу монтирането и експлоатацията му в предоставената част от Имота.
НАЕМ И РАЗПЛАЩАНИЯ
Чл.5. Наемната цена за всяко шестмесечие от наемния период на предоставената част от Имота по този договор се определя в размер 2000 (две хиляди) лева, които се изплащат авансово до 5-то число на първия месец от съответното шестмесечие.
(1) Когато 5-то число на месеца е неработен ден, срокът за плащане изтича на следващия работен ден.
(2) Наемът е дължим от датата на монтажа на рекламното съоръжение, установима с подписването на Протокол между страните.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.6. Наемателят :
(1) Изцяло отговаря за спазването на законовите положения, регламентиращи рекламната дейност на територията на Община София.
(2) След изтичането на срока на Договора демонтира рекламното съоръжение за своя сметка.
Чл.7. Наемодателят:
(1) Осигурява на Наемателя безпрепятствен достъп до предоставената част от Имота и до рекламното съоръжение, като с действия или бездействие не може да възпрепятства или осуетява експлоатацията на рекламното съоръжение и/или упражняването на правата на Наемателя.
(2) Отговаря за действия или бездействие на обитателите на Имота, от които последват вреди в състоянието на рекламното съоръжение, или се създават предпоставки за такива.
(3) В рамките на възможностите и правата си съдейства на Наемателя за електрозахранването на рекламното съоръжение.
(4) По време на действието на Договора не предоставя на трети лица сходни или идентични права върху тази част от Имота.
(5) Не може да извършва застрояване в и около предоставената част от Имота, чиито форми и размери биха ограничили видимостта (наблюдаемостта) към рекламното съоръжение от която и да е точка.

ДЕЙСТВИЕ, СРОК И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.8. Настоящият Договор влиза в сила и обвързва страните от датата на подписването му за срок от .... години – от ........................ до ....................... г.
Чл.9. Договорът подлежи на автоматично продължение за нов тригодишен срок, освен ако някоя от страните не желае това и предупреди другата страна с писмено предизвестие, направено най-малко шест месеца преди изтичането на срока на Договора.
Чл.10. Настоящият Договор се прекратява автоматично и извънсъдебно освен в законните хипотези на чл.87 от ЗЗД и при следните условия:
(1) При взаимно писмено съгласие между страните;
(2) С изтичане срока му;
(3) В хипотезата на чл. 14 – при непостигане съгласие за предоговарянето, или при невъзможност за изпълнение предмета на Договора.
Чл.11. При предсрочно прекратяване на Договора от страна на Наемодателя извън хипотезите по чл.87 ЗЗД - независимо от причината и формата на прекратяването, Наемодателят осигурява изправното изпълнение на влезлите в сила до датата на прекратяването задължения на Наемателя към трети лица за разпространение на реклама чрез рекламното съоръжение, като правата и задълженията на двете страни по този Договор се запазват до изпълнението и изтичането на тези задължения на Наемателя към третите лица.
ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл.12. При предсрочно прекратяване на Договора извън хипотезите по чл.87 ЗЗД и чл.10(3) от която и да е страна по него, същата дължи на другата страна неустойка в размер на едногодишен наем.
Чл.13. Горната неустойка е дължима и при неизпълнението на договорно задължение, което води до нарушаване и/или ограничаване правата на другата страна, уговорени и/или произтичащи от този Договор
ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.14. При издадени след подписването на Договора нормативни, поднормативни или административни актове, възпрепятстващи изпълнението му в уговорените условия, страните ще предоговорят съответните клаузи адекватно на настъпилите промени, ако това е възможно и е от взаимен интерес.
Чл.15. Неразделна част от Договора са следните негови приложения:
- Копие от нотариалния акт за собственост върху Имота;
- Копие от скица на Имота с обозначено местоположение на рекламното съоръжение;
- Снимка /колаж/ на рекламното съоръжение в Имота.
Чл.16. Всички пpедизвестия, уведомления, изявления, искания, предявявания или друга кореспонденция, отнасящи се до настоящия Договоp, следва да бъдат в писмена фоpма и ще се смятат за получени, ако са доставени лично – срещу подпис, изпpатени по факс с потвъpждение на получаването, изпpатени чpез пpепоpъчана поща или чрез телеграма на адpесите на стpаните, посочени в титула на Договора.
Чл.17. За неуредените с Договора въпроси и при тълкуването му, ще се прилагат разпоредбите на ЗЗД и Общато гражданско законодателство на Република България.
Чл.18. Споровете по договора се решават чрез преговори между страните, на принципа на добрата воля. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване към компетентния съд.
Настоящият Договор се състави и се подписа в два идентични екземпляра с еднаква юридическа сила – по един за всяка от страните.
НАЕМОДАТЕЛЯТ: НАЕМАТЕЛЯТ:

четвъртък, 24 юни 2010 г.

Настройки на Скайп

Сигурно сте се чудили какво да направите, за да не се стартира Скайп разговор, когато натиснете два пъти върху даден контакт? Как да стартирам чат, коагто натисна два пъти контакт в Скайп? Много е просто:

Влизате в програмата Скайп и отивате на Инструменти /TOOLS/

От падащото меню Инструменти избирате Настройки /OPTIONS/

Появява се прозорец и в дясното вертикално меню избирате Общи – Приложение /General – General Settings/. Трябва да махнете отметката на опцията „Двукратно щракване по абонат започва разговор” /When I double-click on a Contact or use the address field – Start a chat/:

Успех

четвъртък, 10 юни 2010 г.

Комбинирано хранене по време на продължителен преход

Общото правило е, че енергията трябва да идва около 50-70% от въглехидрати и по 20-30% от белтъчини и мазнини. В зимната планина може да понаблегнеш на мазнините - примерно да ги увеличиш до 30-35%. Защото са адски калорични и леки. И гледай да ги ядеш предимно вечер ако ще бивакувате. Противно на разпространеното мнение, белтъци не ти трябват повече, отколкото всеки друг ден. Тялото има нужда от повече белтъци само при изграждане на допълнителна мускулна маса. По отношение на въглехидратите - гледай да са такива дето "горят" бавно - няма по-гадно от това да се намааш с шекерливи работи (медове, сладка) и да се юрнеш по баира. Изгарят за нула време, вдигаш яко инсулина (и пулса) и верно дават бууст, ама като изгорят ставаш труп. Според някои малтодекстрин му е майката - http://www.sponser.ch/g3.cms/s_page/79220/s_name/productdetail/s_level/10030/s_product/1005 Хем ти дава бавноразградими въглехидрати, хем ти дава и електролити, а това нещо можеш да го ползваш за закуска, да кажем с един-два сухара със сиренце (по-добре кашкавал). Сиренето има и мазнини, и протеини. За обяд - една чаша такова питие (с 50-ина грама прах, разтворен във вода) и един лек сандвич от сухари с малко пастърмица (повече сухари, ей, да не наблегнеш на пастърмата!) + малко сушени плодове (бананите са най-добри) за десерт. За вечеря - яко мазно! Сланинка, по-мазничък салам или луканка, пак със сухари + малко сушени банани за десерт.
Особено много са ми чудни хората които блъскат вафли като ходят продължително. Много важно да се приема целулоза - зеленчуци и плодове и бавноразградими бъглехидрати
Въглехидрати - сварен ориз, варено жито
Белтъчини - сварени пилешки гърди (не са толкова тежки и са безценни), яйца
Мазнини - СУРОВИ ядки, шарено месо, риба
Целият рацион на ден - около 700-800 грама.
1-2 вафли за екстремни ситуации и като направиш така че да ядеш 4-5 пъти по малко и работата спи.
Задължително ракия в малко пластмасово шишенце – 300-400 гр.
http://www.sportsdirect.com/powerbar-powergel-769065,че е тежко да се мъкне хляб и кашкавал
+ 1 таблетка магнезий

мас, хляб и лютеничка, няколко консерви (за основно ядене веднъж през деня), луканка, филе 'Елена, саламче или пушено месо, пастърми,
мед,
орехи, бадеми, лешници, слънчоглед, нахут и т.н., но избягвайте фъстъците, сушени плодове, стафиди, фурми, смокини, кайсии и т.н
Шоколад, корнита, вафли или бисквити, мюсли,  сникерси, енергиини барове и гелове (желета) може да ти помогнат за възвръщане на силата при силна умора, но от личен опит знам,че ефекта е краткотраен (STARTER с кофеин и таурин), зърнени енергийни вафли (французите им викат barres cereales - нещо като пресовани мюсли),
ако имате примус,една-две супи и картофени пюрета (кофти са, но става, ИЗБЯГВАЙТЕ спагетите ако сте решили да хапвате готвеничко, с един приятел при -10 градуса изхабихме половин литър газ, за да сварим 2 порции), ризото,
витамини и соли,
сухари, солети,
домашно приготвени енергийни сладки /ок. 120- 150гр - с мед, стафиди, брашно, ядки, шоколад и др. /,
двоен сандвич /2 тънки филийки препречен хляб с масло, кашкавал и нарязано на филийки месце/,
80-100 гр.арабски кус-кус, 50 гр. зехтин, 50 гр. суджук, сушени зеленчуци и сол на вкус - всичкото това в гореща вода; чесън или червен лук (стига да не ви се налага да спите в помещение с още 20-30 или повече хора
грис - В 1 литътър вода се разтваря необходимото количество сухо мляко /и без него става де, ама по-вкусно/ Аз лично съм я готвил винаги с консерва "сгусшонка", което представлява концентрирано мляко със захар /консистенцията е като на мед/ И после в заврялото мляко се посипват 4-5 - 6 супени лъжици грис, като интензивно се бърка. Почти веднага е готово за консумация. С изтиването се сгъстява. Мисля, че не са за изхвърляне детските храни тип "бананова каша", но аз лично не се притеснявам от химията на картофеното пюре - става бързо само с топла вода.
Когато сте в палнината употребявайте възможно най-малко (а най-добре никак) кафе и алкохол, а също и всякакви енергийни напитки. Кафето и алохолът (дори и бирата!) са диуретици – водят до обезводняване. Продължителното ходене в палнината, особено през лятото води до големи загуби на течности. А след като сте се обезводнили, последното нещо, от което се нуждаете, е някакъв диуретик.

вторник, 1 юни 2010 г.

Методи за събиране на данни

Методи за събиране на данни
в рамките на дескриптивната програма
Допитвания
Типология на дескриптивните методи за събиране на данни
Дескриптивни методи според
източника на данни
Допитване
Наблюдение
Типология на дескриптивните методи за събиране на данни
Обща характеристика
 Методи на допитването:
 Източник на данни е самосъзнанието на изследваните лица;
 Събирането на данни става въз основа на задаване на въпроси и получаване на отговори на тези въпроси.
 Методи на наблюдението:
 Източник на данни е поведението на изследваните лица;
 Събирането на данни става въз основа на задаване на въпроси и получаване на отговори на тези въпроси
Типология на дескриптивните методи за събиране на данни
Основни представители на допитванията и наблюденията
 Основни представители на допитванията:
 Интервюта;
 Анкети.
 Основни представители на наблюденията:
 Наблюдения в тесния смисъл на думата;
 Самонаблюдения.

Методи на допитванията
Обща характеристика и основни представители
 Източник на данни е самосъзнанието на изследваните лица;
 Събирането на данни става въз основа на задаване на въпроси и получаване на отговори на тези въпроси;
 Когато въпросникът съдържа изключително закрити или полузакрити въпроси, говорим за структурирано допитване;
 Когато са налице немалък брой открити въпроси, се говори за неструктурирано допитване

Методи на допитванията
Интервюта
 Според начина на осъществяването им, интервютата се делят на две категории:
 Персонални интервюта (наричани още преки, директни, лични, face-to-face) – основават се на пряк контакт между интервюъра и респондента;
 Телефонни интервюта – контактът е опосредстван от телефона.

ИНТЕРВЮТА
Интервюта
Персонални интервюта
 Според мястото на провеждане, персоналните интервюта биват:
 Персонални интервюта у дома на респондента;
 Персонални интервюта в обектите за продажба.
 Според метода на записване на отговорите:
 Персонални интервюта с хартиен въпросник;
 Персонални интервюта с електронен въпросник (CAPI).

Интервюта
Телефонни интервюта
 Все още слабо разпространен и все още донякъде пренебрегван метод;
 Използват се предимно в изследвания, включващи целеви съвкупности с труден достъп;
 Може да се очаква нарастване на използването им поради следните обстоятелства:
 Затруднен достъп до домовете на респондентите при персоналните интервюта;
 Масови откази на лицата за участие в изследвания поради опасения от различно естество;
 Изчезващата нагласа интервюърите да бъдат допускани в домовете на респондентите.

Телефонни интервюта
Класическо телефонно интервю
 Включва позвъняване на респондентите и задаване на серия от въпроси, чиито отговори се вписват в хартиен въпросник;
 В най-развитите в изследователско отношение страни, интервютата се изпълняват или директно от изследователската централа, или от специализирани за целта телефонни центрове (call centers).

Телефонни интервюта
Компютърно асистирано телефонно интервю (CATI)
 Технологията CATI включва система от компютри, свързани в мрежа и командвани от сървър;
1. Осъществяване на контакт.
2. Разговорът се прехвърля към свободен в момента оператор. интервюър, на чийто монитор се визуализира въпросника.
3. Интервюърът задава въпросите и вписва отговорите.
4. Програмата автоматично извършва съответните преходи във въпросника.
5. Сървърът складира и обобщава информацията от всички компютри.

Анкети
Характеристики и основни категории
 Разчита се на самостоятелното прочитане, разбиране и попълване на въпросника от страна на респондента.
 Като цяло, те се срещат рядко в съвременната изследователска практика у нас.
 Основни категории:
 Персонална анкета
 Пощенска анкета
 Анкета в обектите на продажба
 Анкета по интернет.

Методи на допитванията
Критерии за сравнение на методите на допитване
 Гъвкавост при събиране на данните;
 Използване на физически стимули;
 Контрол върху извадката;
 Контрол върху полевата среда;
 Контрол върху полевите сътрудници;
 Количество на данните;
 Равнище на отговаряне
 Възприемана поверителност;
 Риск от свръх изява;
 Възможност за събиране на деликатни данни;
 Бързина на изпълнение на полевата работа;
 Разходи за изпълнение.

Полева работа
Алгоритъм на полевата работа
1.Подбор и обучение на полеви сътрудници
2. Работа на сътрудниците по събиране на първични данни
3. Контрол върху полевата работа
4.Оценка на полевата работа
Полева работа
Подбор и обучение на полевите сътрудници
 Изборът на полеви сътрудници се извършва след като предварително са уточнени подробно изискванията и основните черти на изследването;
 Агенциите за маркетингови изследвания разполагат с каталог с имената на полевите сътрудници в различните райони на страната;
 След като се проведе обучението, започва същинската част – събирането на първичните данни;
 По време на събирането на първичните данни се провежда оперативен контрол върху работата на полевите сътрудници;
 След предаването на документите на изследването се извършва контрол post factum;
 На оценка подлежат работата както на полевите сътрудници, така и на ръководителите на изследването.

Полева работа
Подбор и обучение на полевите сътрудници
 Основни цели на обучението:
 Да се запознаят сътрудниците с основните измерения на изследването;
 Да се настроят и мотивират сътрудниците за ефективното изпълнение на възложената им работа.

Подбор и обучение на полевите сътрудници
Разновидности на обучението
 Съществуват две възможности за провеждане на обучението – пряко ("на живо") и задочно (чрез изпращането на писмена инструкция по пощата на сътрудниците, които живеят по места).
 Елементи на обучението:
 Уведомяване на сътрудниците и свикването им за обучение;
 Написване на писмена инструкция за въпросното маркетингово изследване;
 Инструктаж "на живо" на полевите сътрудници или на ръководителите на екипи от полеви сътрудници;
 Раздаване на документацията на изследването – въпросници, шоукарти, удостоверения за легитимация на сътрудника и др.

Подбор и обучение на полевите сътрудници Писмена инструкция
 Основни раздели и елементи:
 Раздел за основните методологически параметри на изследването;
 Раздел за документацията на изследването;
 Раздел за работата на сътрудника по подбор на единиците;
 Раздел за работата на интервюирането;
 Раздел за контрол върху полевата работа.

Подбор и обучение на полевите сътрудници
Инструктаж "на живо"
 Инструктажът "на живо" на полевите сътрудници или на ръководителите на екипи включва следните стъпки:
1. Самостоятелно запознаване на сътрудниците и ръководителите на екипи с въпросниците и другите документи на изследването.
2. Провеждане на устни разяснения, които по същество възпроизвеждат в по-големи детайли писмената инструкция.
3. Проиграване на въпросника, като се изчитат въпросите и отговорите и се дават пояснения;
4. В случай на инструктаж с ръководители на екипи, водещите инструктажа се разделят с тях с уточнения за това, върху какво трябва да се постави ударение при "вторичните" инструктажи с членовете на техния регионален екип.

Работа на сътрудниците по събирането на данните
 Основни задачи:
1. Откриване на лицата, подлежащи на изследване.
2. Въвеждане на лицата в изследването.
3. Поставяне на въпросите.
4. Получаване и записване на съответните отговори.
5. Изпращане на попълнените въпросници и останалите изисквани документи на изследването.

Контрол върху полевата работа
Оперативен контрол
 Оперативният контрол върху полевата работа се състои в:
 Проверка на начина, по който се провеждат интервютата;
 В изпълнение на изискванията по излъчване на единиците на случайната извадка.
 Основни разновидности на оперативния контрол:
 Пряк контрол – изразява се в надзираване на сътрудника по време на протичане на първите интервюта, осъществява се докато се постигне нужния стандарт върху полевата работа.
 Косвен контрол – състои се в преглеждане и оценка изпълнението на първите интервюта на основата на качеството на попълнените въпросници.

Контрол върху полевата работа
Контрол "Post Factum"
 Контролът след приключване на същинската полева работа преследва установяването на два факта:
 Дали интервютата са действително проведени;
 Дали интервютата са проведени с изискваните респонденти.
 Основни методи за проверка:
 Изпращането на друг сътрудник на съответния адрес;
 Обаждане по телефона;
 Изпращане на контролни писма по пощата;
 Други методи за проверка.

Оценка на качеството на полевата работа
 Оценката на полевата работа става по отношение на качеството и срока;
 Засяга двете имащи отношение към това страни – ръководителите на изследването и полевите сътрудници;
 Основание за оценка на работата на полевите сътрудници представлява изпълнението на възложените чрез инструкцията и инструктажа задачи.

Периодични изследвания, използващи методите на допитването
Омнибусни изследвания
Основни характеристики
 Омнибусните изследвания представляват изследвания едновременно за
различни клиенти, които поръчват въпроси от техен интерес;въпросите
залягат като съставни части на един общ въпросник, изпълняван от
изследователската агенция.
 Клиентите са изключителни собственици на информацията,
произтичаща от техните въпроси, в т.ч. и на предоставяния им от
агенцията аналитичен доклад.
 Най-чести случаи на използване:
 Тестване на продуктови концепции или на нови продукти
 Пазарни измервания;
 Измерване на предаността към марката и на преходите между марките.
 Проследяване облика на собствените марки и компания и тези на
 Конкурентите.
 Оценка на ефективността на рекламни кампании.
 Оценка на ефективността на рекламоносителите.

Омнибусни изследвания
Разновидности
 Според предметния им обхват, омнибусите биват:
 Общи омнибуси – имат за целева съвкупност пълнолетните граждани и неограничен като продуктови категории или интерес предмет на изследване;
 Специализирани омнибуси – отнасят се до определена специфична целева съвкупност и/или до по-тесен предмет на изучаване.
 Според модела и обема на извадката – вероятностни, квотни
или комбинирани);
 Според периодичността – всяка седмица, два пъти месечно, веднъж месечно и т.н.;
 Според метода на събиране на данни – персонално и телефонно
интервю и т.н.

Омнибусни изследвания
Извадкова практика при омнибусите
 Извадкови модели и процедури:
 Сред случайните извадки най-подходящ модел за омнибусите е този на клъстърната извадка, характеризираща се с голяма териториална концентрация и съответно бързина на полевата работа.
 В някои държави се използват и квотни извадки;
 Комбинирани модели между случайни и неслучайни принципи.
 Обеми на извадките:
 Като правило се използват извадки, превъзхождащи по обем тези на ad hoc изследванията(обичайно 1500-2000 души);
 Омнибуси, които са по-съсредоточени като предмет или потребители, обикновено работят с извадка с обемите на тази при ad hoc изследванията;
 Срещат се омнибуси, основаващи се на малки извадки (200-300 единици на вълна), по правило се характеризират с висока честота.

Омнибусни изследвания
Методи на събиране на данните
 Компютърно асистирано телефонно интервюиране (CATI);
 Компютърно асистирано персонално интервюиране (CAPI) – извършва се с помощта на портативен компютър (notebook), на който са качени въпросника, шоукартите и т.н.

Омнибусни изследвания
Особености на въпросника
 Подреждане на въпросите – при подредбата на ad hoc въпросите се прилагат два основни принципа:
 Принцип на опашката – дошлите по-напред (по-рано заявилите участието си в омнибуса) се обслужват по-напред;
 Принцип на оптималното подреждане на въпросите.
 Ограничения, налагани от изследователските агенции:
 Ограничения откъм съдържанието на въпросниците;
 Ограничения относно големината на въпросника.

Омнибусни изследвания
Информационни продукти и цени на омнибусите
 Информационни продукти – основни категории:
 Едномерни, двумерни разпределения и фигури за конкретната вълна без интерпретация;
 Едномерни, двумерни разпределения и фигури в сравнителен план за няколко вълни без интерпретация;
 Аналитичен доклад върху резултатите от конкретната вълна;
 Аналитичен доклад върху резултатите от конкретната вълна плюс сравнителен анализ с предходни вълни.
 Въпросът, като основа на цените;
 Отстъпки.

Омнибусни изследвания
Предимства на омнибусите
 Дават възможност да се наблюдава динамиката на интересуващите ни пазарни изследвания;
 Подходящи са за случаите, при които на фирмите не е необходима голяма по обем информация;
 Дават възможност и на фирми с по-скромни финансови възможности да ползват актуална и надеждна пазарна информация;
 Разпростирайки се върху различни извадки при различните вълни, омнибусите дават с натрупване ценна картина за редки целеви пазари.

Омнибусни изследвания
Ограничения на омнибусите
 Не са подходящи за по-задълбочени и трудни въпроси;
 Твърде уморителни са за респондентите;
 Невъзможност да бъдат включени големи комплекси от въпрос, изчерпващи съответната тема от интерес;
 Различни предметни и методологически ограничения;
 Не всички клиенти могат да бъдат удовлетворени еднакво добре;
 Не са пригодни за по-рафинирани и сложни анализи.

Следящи изследвания
Естество и разновидности
 Естество на следящите (наричани още трекингови) пазарни изследвания:
 Периодични изследвания върху потребителското поведение най-често на лицата и домакинствата , основаващи се на различни по състав извадки за всяка вълна и на нови такива;
 С тяхна помощ се наблюдават основните страни от покупката и употребата на едни и същи продуктови категории и се получава представа за очертаващите се тенденции.
 Разновидности на следящите изследвания:
 Според основния предмет на изследване
 Според броя на изучаваните продуктови категории
 Според броя на клиентите
 Според броя на вълните в годината (честотата).

Следящи изследвания
Предмет на изследване
 Познавателните променливи като предмет на изследване – основните познавателни променливи за различните марки, са тези за различните измерители на известността на марките: "връх на съзнанието", спонтанна известност, подпомогната известност и обща известност.
 Поведенческите променливи като предмет на изследване - събират се данни за вид, време, място, честота, обем на покупките и т.н.
 Оценъчните променливи като предмет на изследване – променливи относно потребителската привързаност към марките и променливи относно марковите облици.
 Продуктови категории, включвани в следящите изследвания.

Следящи изследвания
Извадкова практика и събиране на данни
 Извадкова практика – не се различава особено от тази при омнибусните изследвания.

 Методи за събиране на данни:
 Персонално интервю (с хартиен въпросник или CAPI);
 Анкета – сравнително рядко използван метод.

Следящи изследвания
Постройка на въпросника
1) Уводна част;
1) Част "Известност";
1) Част "Покупки/Употреба";
1) Част "Оценъчни въпроси".

Следящи изследвания
Анализ на данните и информационни продукти
 Показатели, които се следят:
 Потребителски познания;
 Поведенчески показатели;
 Оценъчни показатели.
 Информационни продукти:
 Доклади за резултатите от всяка вълна;
 Обобщени доклади за резултатите от няколко вълни;
 Годишни доклади.