четвъртък, 12 април 2012 г.

Мелница под наем

Община Банско обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на сграда в УПИ II , пл.№ 744 в кв.44  по плана на гр.Добринище , представляваща Мелница със застроена площ 77 кв.м. и намиращите се в нея съоръжения и инсталации както следва: фуражомелка  с електрически мотор  7.5 kw с № 6160 , кантар - 500 кг. с № 2301 и електрическо табло с електромер с № 08928514-2011г.
Сградата (мелницата) се отдава под наем с предназначение - за мелене на фураж .                 

Срокът за отдаване под наем е 5 (пет)  години, считано от датата на подписването на договора за наем.

Началната конкурсна цена е 65.00 лв. с  вкл. ДДС . Депозитът за участие в конкурса е в размер 100 лв.

Конкурса ще се проведе на 14.05.2012 г. (понеделник) от 14.00 ч. в Административната сграда на Община Банско, в гр. Банско, пл. "Никола Вапцаров" №1.
 При непровеждане на конкурса на 14.05.2012 г., ще се проведе повторен конкурс при същите условия и на същото място на 17.05.2012 г.
Срокът за закупуване на конкурсните документации е най-късно до 16.00 ч. в последния работен ден предхождащ деня на конкурса, а заявленията се подават до 12.00 часа в деня на конкурса. Цената на 1 бр. конкурсна документация е 60,00 лв. с ДДС.
За допълнителна информация, относно условията за участие в конкурса  – Общинска администрация  – Банско, отдел "Общинска собственост", тел.0749/88614 .

Няма коментари:

Публикуване на коментар