понеделник, 1 март 2010 г.

АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ

III. АДМИНИСТРАТИВНОПРАВНИ НАУКИ
42. Производства пред административни органи:
индивидуални административни актове ( АПК и ЗУТ)
б) видове пороци на административните актове. Законосъобразност и недействителност
в) оспорване на административни актове по административен ред
43. Производство пред съда:
оспорване на административни актове пред първата инстанция
в) оспорване на подзаконови нормативни актове.
44. Касационно производство:
касациона жалба
б) касационно производство
в) допустими доказателства
г) отмяна на влезли в сила съдебни актове
д) компетентност на тричленен и петчленен състав на ВАС.
IV. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ ЗА АДВОКАТУРАТА
1. Придобиване права на адвокат:
положителни предпоставки
б) ограничения
в) обжалване решението на адвокатския съвет.
2. Младши адвокат и адвокатски сътрудник
3. Упражняване на адвокатската професия:
понятие и ограничения
б) адвокатско пълномощно.
4. Отписване и временно преустановяване упражняването на адвокатската професия.
5. Права на адвоката.
6. Задължения на адвоката.
7. Статут на чуждестранните адвокати.
8. Адвокатско съдружие.
9. Адвокатско дружество
10. Адвокатска колегия:
понятие и органи
б) Общо събрание на адвокатската колегия.
11. Адвокатски съвет:
състав и избор
б) правомощия.
12. Контролен съвет и дисциплинарен съд на адвокатската колегия.
13. Обжалване актовете на органите на адвокатската колегия.
14. висши органи на адвокатурата:
Общо събрание на адвокатите от страната
б) Висш адвокатски съвет
в) Висш контролен съвет
г) Висш дисциплинарен съд.
15. Дисциплинарни нарушения и наказания.
16. Дисциплинарно производство.
17. Етичен кодекс на българския адвокат.

Няма коментари:

Публикуване на коментар