понеделник, 1 март 2010 г.

Принципи за определяне на наказанието от съда


8. Принципи за определяне на наказанието от съда. Индивидуализация. Алтернативни и кумулативни санкции. Освобождаване от изтърпяване на наложеното наказание – обща характеристика и видове. Освобождаване от наказателна отговорност на непълнолетни.
Да е предвидено в закона и да съответства на престъплението, принцип на диференциация съобразно степента на обществена опасност; индивидуализация – наказанието да съответства на престъплението; справедливи, необходими и достатъчни, това е дейността на съда по налагането му. Кумулация – да засили репресивното въздействие,може пък да следва от самия закон задължително
35 Наказателната отговорност е лична и може да се наложи само на лице, извършило предвидено в закона престъпление. Наказанието е съответно на престъплението и се налага само от съда.
36 Наказанието се налага с цел: 1. да се поправи и превъзпита осъденият към спазване законите и добрите нрави, 2. да се въздействува предупредително върху него и да му се отнеме възможността да върши други престъпления и 3. да се въздействува възпитателно и предупредително върху другите членове на обществото. То не може да цели причиняване на физическо страдание или унижаване на човешкото достойнство. няма смъртно
37 Наказанията са: доживотен затвор; лишаване от свобода; пробация; конфискация на налично имущество; глоба; лишаване от право да се заема определена държавна или обществена длъжност; лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност; от ордени, почетни звания и отличия; от военно звание; обществено порицание. За най-тежките престъпления, които заплашват основите на републиката, както и за други особено опасни умишлени престъпления като временна и изключителна мярка се предвижда доживотен затвор без замяна.
54 Съдът определя наказанието в пределите, предвидени от закона за извършеното престъпление, като се ръководи от разпоредбите на общата част на този кодекс и като взема предвид: степента на обществената опасност на деянието и дееца, подбудите за извършване на деянието и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. Смекчаващите обстоятелства обуславят налагането на по-леко наказание, а отегчаващите - на по-тежко наказание.
55 При изключителни или многобройни смекчаващи обстоятелства, когато и най-лекото, предвидено в закона наказание се окаже несъразмерно тежко, съдът:
57 Когато в особената част на НК е предвидена възможност за извършеното престъпление да бъде наложено едно измежду две или повече наказания, съдът определя най-подходящото по вид и размер наказание, като се ръководи от правилата на предходните членове. Когато в особената част на НК е предвидена възможност за дадено престъпление да бъдат наложени едновременно две или повече наказания, съдът, като се ръководи от правилата на предходните членове, определя размера на всяко едно от тях така, че те в своята съвкупност да отговарят на целите, посочени в 36.
Освобождаване – възпитателно, поправително и превантивно, държавата може да не осъществи напълно или изцяло едно наложено наказание, наличие на наказание, условно и безусловно, съда или президента, това е само възможност, третира се като осъждан, условно (самото осъждане или наказанието), предсрочно освобождаване – частичен отказ, постановява се с нов съдебен акт, пак условно и без, поне половината излежал, Помилване – президент- безусловно и окончателно, пълно или частично, индивидуален указ – админ акт; освобождаването на непълнолетни по 64; отлагане при военни действия
61 По отношение на непълнолетен, извършил поради увлечение или лекомислие престъпление, което не представлява голяма обществена опасност, прокурорът може да реши да не се образува или да прекрати образуваното досъдебно производство, а съдът да реши да не бъде предаван за съдене или да не бъде осъден, ако спрямо него могат да се приложат успешно възпитателни мерки по Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. В тези случаи съдът може сам да наложи възпитателна мярка, като уведоми за това местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните или й изпрати преписката за налагане на такава мярка. Когато прокурорът реши да не се образува досъдебно производство или да прекрати образуваното досъдебно производство, той изпраща преписката на комисията за налагане на възпитателна мярка.
9. Престъпления против живота. Убийство – видове, състави. Причиняване на смърт понепредпазливост.
Всяко умишлено посегателство в/у живота, от родилни мъки до мозъчна смърт, пряк евентуален умисъл, пряк умисъл Предумишлено, по непредпазливост, криминален аборт, склоняване, подпомагане, довеждане до самоубийство; користната цел е само следствие от убийството. Взима решение и изпълнява по време на афекта. Непредпазливо причиняване на смърт другиму- специфика само в субект страна,
115 Който умишлено умъртви другиго, се наказва за убийство с лишаване от свобода от десет до двадесет години.
116 За убийство: на длъжностно лице, на представител на обществеността, както и на военно лице, включително от съюзна или приятелска държава или войска, при или по повод изпълнение на службата или функцията му или от такова лице; на баща или на майка, както и на рожден син или на рождена дъщеря; на бременна жена, на малолетно лице или на повече от едно лице; на лице, в безпомощно състояние; по начин или със средства, опасни за живота на мнозина, по особено мъчителен начин за убития или с особена жестокост; с користна цел; с цел да бъде улеснено или прикрито друго престъпление; извършено предумишлено; по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група; по хулигански подбуди и опасен рецидив или осъществено от лице, извършило друго умишлено убийство по предходния или настоящия член, за което не е постановена присъда, наказанието е лишаване от свобода от петнадесет до двадесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
За убийство на съдия, прокурор, следовател, лице от състава на Министерството на вътрешните работи, държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител, както и на митнически служител, на служител от данъчната администрация, на служител от Националното управление по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите, осъществяващ контролна дейност при или по повод изпълнение на службата или функцията му, наказанието е лишаване от свобода от двадесет до тридесет години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
117 Приготовление за убийство по 115 и 116 се наказва с лишаване от свобода до три години. подбужда другиго към убийство
118 За убийство, извършено в състояние на силно раздразнение, което е предизвикано от пострадалия с насилие, с тежка обида или клевета или с друго противозаконно действие, от което са настъпили или е било възможно да настъпят тежки последици за виновния или негови ближни, наказанието е: в случаите на 115 - лишаване от свобода от една до осем години, а в случаите на 116, точки 1 - 6 - лишаване от свобода от три до десет години.
119 За убийство, извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана, наказанието е лишаване от свобода до пет години.
120 За убийство, извършено от майка върху рожба във време на раждане или веднага след него, наказанието е лишаване от свобода до три години.
121 За убийство на току-що родена рожба с чудовищен вид виновният родител се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.
122 Който причини другиму смърт по непредпазливост, се наказва с лишаване от свобода до три години. Ако смъртта е причинена с огнестрелно оръжие или със силно действуващо отровно вещество или ако е причинена смърт на две или повече лица, наказанието е лишаване от свобода до пет години.
123 Който причини другиму смърт поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва с лишаване от свобода до пет години.Който по непредпазливост причини смърт чрез действия, които спадат към занятие или дейност по предходната алинея, които той няма право да упражнява, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години. Ако в случаите по предходните алинеи деецът е бил в пияно състояние или ако е причинена смърт на повече от едно лице, наказанието е лишаване от свобода от три до осем години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от пет до петнадесет години. Ако деецът след деянието е направил всичко, зависещо от него за спасяване на пострадалия, наказанието е: по ал. 1 и 2 - лишаване от свобода до три години; по ал. 3 - лишаване от свобода до пет години, а в особено тежки случаи - лишаване от свобода от три до десет години.
124 Който причини другиму смърт по непредпазливост вследствие на умишлено нанесена телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода от три до дванадесет години при тежка телесна повреда, от две до осем години при средна телесна повреда и до пет години при лека телесна повреда. Ако е извършено в състояние на силно раздразнение, което е предизвикано от пострадалия с насилие, с тежка обида или клевета или с друго противозаконно действие, от което са настъпили или е било възможно да настъпят тежки последици за виновния или негови ближни, наказанието е: при тежка телесна повреда - лишаване от свобода до пет години; при средна телесна повреда - лишаване от свобода до три години; при лека телесна повреда - лишаване от свобода до две години. Ако телесната повреда, от която е последвала смъртта, е опасен рецидив, наказанието е: при тежка телесна повреда - лишаване от свобода от пет до петнадесет години, а при средна телесна повреда - лишаване от свобода от три до десет години. Когато деянието по ал. 1 или 3 е извършено при превишаване пределите на неизбежната отбрана, наказанието е: при тежка телесна повреда - лишаване от свобода до пет години, при средна телесна повреда - лишаване от свобода до четири години, а при лека телесна повреда - лишаване от свобода до две години.
125 Не се наказва майка, която по непредпазливост причини смърт на своята недородена или току-що родена рожба.
126 Който със съгласието на бременна жена умъртви плода й извън акредитирано лечебно заведение или в нарушение на утвърдените медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика, се наказва с лишаване от свобода до пет години. Ако виновният няма висше медицинско образование или е умъртвил плода на две или повече жени, наказанието е лишаване от свобода до осем години. Ако деянието по предходните алинеи е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години. Бременната жена не носи наказателна отговорност по предходните алинеи, включително и за подбудителство и помагачество. Ако умъртвяването на плода е извършено без съгласието на бременната, наказанието е лишаване от свобода от три до осем години. Ако в последния случай е последвала смъртта на бременната, наказанието е лишаване от свобода от пет до дванадесет години.
127 Който подпомогне или склони другиго към самоубийство и последва такова или само опит, се наказва с лишаване от свобода до три години. За извършено спрямо непълнолетно лице, или спрямо лице, за което виновният знае, че е неспособно да ръководи постъпките си или че не разбира свойството или значението на извършеното, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години. Който чрез жестоко отнасяне или системно унизяване на достойнството на лице, намиращо се в материална или друга зависимост от него, го доведе до самоубийство или до опит за самоубийство, като е допущал това, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години. Ако деянието по предходната алинея е извършено по непредпазливост, наказанието е лишаване от свобода до три години.
10. Престъпления против здравето – видове телесни повреди.


128 Който причини другиму тежка телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години. Телесната повреда е тежка, ако е причинено: продължително разстройство на съзнанието; постоянна слепота с едното или с двете очи; постоянна глухота; загуба на речта; детеродна неспособност; обезобразяване, което причинява завинаги разстройство на речта или на сетивен орган; загуба на единия бъбрек, слезката или на крило на белия дроб; загуба или осакатяване на крак или ръка; постоянно общо разстройство на здравето, опасно за живота.
129 Който причини другиму средна телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода до пет години. Телесната повреда е средна, ако е причинено: трайно отслабване на зрението или слуха; трайно затрудняване на речта, на движението на крайниците, снагата или врата, на функциите на половите органи без причиняване на детеродна неспособност; счупване на челюст или избиване на зъби, без които се затруднява дъвченето или говоренето; обезобразяване на лицето или на други части от тялото; постоянно разстройство на здравето, неопасно за живота, или разстройство на здравето, временно опасно за живота; наранявания, които проникват в черепната, гръдната и коремната кухина.
130 Който причини другиму разстройство на здравето, извън случаите на 128 и 129, се наказва за лека телесна повреда с лишаване от свобода до две години или с пробация. За лека телесна повреда, изразяваща се в причиняване на болка или страдание без разстройство на здравето, наказанието е лишаване от свобода до шест месеца или пробация, или глоба от сто до триста лева. Ако в случаите на предходните алинеи пострадалият е отвърнал веднага на дееца със също такава телесна повреда, съдът може да освободи и двамата от наказание.
131 За причиняване телесна повреда: на длъжностно лице, на представител на обществеността, както и на военно лице при или по повод изпълнение на службата или функцията му; длъжностно лице, от представител на обществеността, от лице от състава на полицията при или по повод изпълнение на службата или функцията му; на майка или на баща; бременна жена, на малолетно лице или на повече от едно лице; по начин, особено мъчителен за пострадалия; от лице, извършило умишлено друга тежка или средна телесна повреда по 128 и 129 или по този член, за която не е постановена присъда; повторно, ако телесната повреда е тежка или средна; от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група; по начин или със средства, опасни за живота на мнозина или с особена жестокост; с користна цел; с цел да бъде улеснено или прикрито друго престъпление; по хулигански подбуди – от три до дванадесет години при тежка телесна повреда; от една до пет години при средна телесна повреда; до три години при лека телесна повреда по 130, ал. 1 и до една година или пробация по 130, ал. 2
За причиняване на телесна повреда на съдия, прокурор, следовател, лице от състава на Министерството на вътрешните работи, държавен съдебен изпълнител, частен съдебен изпълнител и помощник-частен съдебен изпълнител, както и на митнически служител, на служител от данъчната администрация, на служител от Националното управление по горите или на служител на Министерството на околната среда и водите, осъществяващ контролна дейност при или по повод изпълнение на службата или функцията му, наказанието е лишаване от свобода: от пет до петнадесет години при тежка телесна повреда; от три до десет години при средна телесна повреда; от една до пет години при лека телесна повреда по 130, ал. 1; до три години при лека телесна повреда по 130, ал. 2.
131а. В случаите на опасен рецидив, наказанието е: при тежка телесна повреда лишаване от свобода от пет до дванадесет години, а при средна телесна повреда лишаване от свобода от три до осем години.
132 За телесна повреда, освен в случаите на 131а, причинена другиму в състояние на силно раздразнение, предизвикано от пострадалия с насилие, с тежка обида, с клевета или с друго противозаконно действие, от което са настъпили или е било възможно да настъпят тежки последици за виновния или негови ближни, наказанието е: до три години при тежка телесна повреда до една година при средна телесна повреда три месеца или пробация до шест месеца при лека телесна повреда по 130, ал. 1 пробация до шест месеца или глоба от сто до триста лева по 130, ал. 2 Наказанията по предходната алинея се налагат и в случаите на причиняване телесна повреда при превишаване пределите на неизбежната отбрана.
133. Който причини другиму по непредпазливост тежка или средна телесна повреда, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.
134 Който причини другиму тежка или средна телесна повреда поради незнание или поради немарливо изпълнение на занятие или на друга правно регламентирана дейност, представляващи източник на повишена опасност, се наказва: до три години при тежка телесна повреда и до две години или с пробация при средна телесна повреда. Който по непредпазливост причини другиму тежка или средна телесна повреда чрез действия, които спадат към занятие или дейност по предходната алинея, които той няма право да упражнява, се наказва за тежка телесна повреда с лишаване от свобода до пет години, а за средна телесна повреда - с лишаване от свобода до три години. Ако в случаите на предходните алинеи деецът е бил в пияно състояние или ако е причинена повреда на повече от едно лице, наказанието е лишаване от една до шест години свобода при тежка телесна повреда и лишаване от свобода до пет години при средна телесна повреда. Ако деецът след деянието е направил всичко зависещо от него за оказване помощ на пострадалия, това се взема предвид като смекчаващо обстоятелство при определяне на наказанието.
135 Който, като знае, че страда от венерическа болест, зарази другиго със същата болест, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба до двеста лева. Ако в случая на предходната алинея заразените са непълнолетни лица до 16-годишна възраст или са заразени повече от две лица, наказанието е лишаване от свобода до пет години или глоба до петстотин лева. Който, като знае, че страда от венерическа болест, зарази по непредпазливост другиго със същата болест, се наказва с лишаване от свобода до една година или с глоба до двеста лева. Който чрез полово сношение или по друг начин постави друго лице в опасност да бъде заразено от венерическа болест, се наказва с лишаване от свобода до шест месеца или с глоба до двеста лева. Лице, болно от венерическа болест, което откаже да се лекува или се отклонява от редовно задължително лекуване, се наказва с глоба до триста лева, налагана по административен ред. Ако деянието по предходната алинея е извършено повторно, наказанието е лишаване от свобода до шест месеца.
11. Престъпления против честта – видове и отграничения.
Отвличане, Принуда, Издаване на Чуждо тайна, Обида и Клевета
142 Който отвлече лице с цел противозаконно да го лиши от свобода, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години. от три до десет години, когато: деецът е бил въоръжен; две или повече лица; отвлеченото лице е бременна жена или не е навършило 18 години; отвлеченото лице се ползва с международна защита; деянието е извършено по отношение на две или повече лица; от лице, което се занимава с охранителна дейност, от служител в организация, която извършва охранителна се представя, че действа по такава поръчка, от лице от състава на МВРкористна цел или с цел лицето да бъде изведено извън границите на страната; действа по поръчение или в изпълнение на решение на организация или група Ако деянието е извършено повторно или към отвлеченото лице е проявена особена жестокост, наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
143.Който принуди другиго да извърши, да пропусне или да претърпи нещо, противно на волята му, като употреби за това сила, заплашване или злоупотреби с властта си, се наказва с лишаване от свобода до шест години. Когато принудата се упражнява по отношение на съдия, прокурор, следовател, по повод изпълнение на службата или на функцията му, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години.
143а. Който задържи някого като заложник, чието освобождаване поставя в зависимост от изпълнението на определено условие от страна на държавата, на държавна или обществена организация или на трето лице, се наказва с лишаване от свобода от една до осем години. Когато заплашва, че ще причини смърт или тежка или средна телесна повреда на задържания, наказанието е лишаване от свобода от две до десет години.
144. Който се закани на другиго с престъпление против неговата личност или имот или на неговите ближни и това заканване би могло да възбуди основателен страх за осъществяването му, се наказва с лишаване от свобода до шест месеца или с глоба от сто до триста лева. Ако се закани за убийство или отвличане до три години или пробация
145. Който противозаконно открие чужда тайна, опасна за доброто име на някого, която му е поверена или му е станала известна във връзка с неговото занятие, се наказва с лишаване от свобода до една година или с глоба от сто до триста лева. Който разгласи тайната на осиновяването с намерение да причини вредни последици на осиновения, на осиновителя или на семейството им, се наказва с лишаване от свобода до шест месеца или с пробация, а когато от деянието са настъпили тежки последици - с лишаване от свобода до една година.
145а. Който използва информация, събрана чрез използване на специални разузнавателни средства, извън нейното предназначение, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до петстотин лева. от длъжностно лице до пет години
146. Който каже или извърши нещо унизително за честта или достойнството на другиго в негово присъствие, се наказва за обида с глоба от хиляда до три хиляди лева. В този случай съдът може да наложи и наказание обществено порицание. Ако обиденият е отвърнал веднага с обида, съдът може да освободи и двамата от наказание.
147. Който разгласи позорно обстоятелство за другиго или му припише престъпление, се наказва за клевета с глоба от три хиляди до седем хиляди лева и с обществено порицание. Деецът не се наказва, ако се докаже истинността на разгласените обстоятелства или на приписаните престъпления.
148. За обида:нанесена публично(реторсия); разпространена чрез печатно произведение или по друг начин; на длъжностно лице или на представител на обществеността при или по повод изпълнение на службата или функцията му и от длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата или функцията му,наказанието е глоба от три хиляди до десет хиляди лева и обществено порицание. За такава клевета, както и за клевета, от която са настъпили тежки последици, наказанието е глоба от пет хиляди лева до петнадесет хиляди лева и обществено порицание.
148а. Който разгласи устно, чрез печатни произведения или по друг начин данни, обстоятелства или твърдения за другиго, основаващи се на неправомерно придобита информация от архива на Министерството на вътрешните работи, се наказва с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.
12. Разврат – видове полови престъпления.
149. Който извърши действие с цел да възбуди или удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, се наказва за блудство с лишаване от свобода от една до шест години. Когато чрез употреба на сила или заплашване, чрез използуване на безпомощното състояние на пострадалия или чрез привеждането му в такова състояние, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години; извършено повторно. За блудство наказанието е лишаване от свобода от три до петнадесет години: ако е извършено от две или повече лица; За блудство наказанието е лишаване от свобода от пет до двадесет години: ако е блудствано с две или повече малолетни лица; ако е причинена тежка телесна повреда или е последвал опит за самоубийство; ако представлява опасен рецидив; ако представлява особено тежък случай.
150. Който извърши действие с цел да възбуди или удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, навършило 14-годишна възраст, чрез употреба на сила или заплашване, чрез използуване на безпомощното му състояние или чрез привеждането му в такова състояние, се наказва с лишаване от свобода до шест години, а в особено тежък случай - с лишаване от свобода от две до осем години.
151 Който се съвъкупи с лице, ненавършило 14-годишна възраст, доколкото извършеното не съставлява престъпление по 152, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години. което не разбира свойството или значението на извършеното, се наказва с лишаване от свобода до три години.
152. Който се съвъкупи с лице от женски пол: лишено от възможност за самоотбрана, и то без негово съгласие; като го принуди към това със сила или заплашване; като го приведе в безпомощно състояние,се наказва за изнасилване с лишаване от свобода от две до осем години. от три до десет години: не е навършила осемнадесет години; низходяща сродница; извършено повторно; от три до петнадесет години: от две или повече лица;ако е причинена средна телесна повреда; ако е последвал опит за самоубийство; ако е извършено с цел въвличане в последващи развратни действия или проституция; ако представлява опасен рецидив. от десет до двадесет години:ако изнасилената не е навършила четиринадесет години; ако е причинена тежка телесна повреда; ако е последвало самоубийство; ако представлява особено тежък случай.
153. Който се съвкупи с друго лице, като го принуди към това чрез използване на служебната му или материална зависимост от него, се наказва с лишаване от свобода до три години.
154. Съвъкупление между възходящи и низходящи, между братя и сестри и между осиновители и осиновени се наказва с лишаване от свобода до три години.
155. Който склонява друго лице към проституция или свожда към блудствени действия или съвкупление, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба от хиляда до три хиляди лева. Който предоставя систематически помещение на различни лица за полови сношения или за блудствени действия, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева. Когато деянията по ал. 1 и 2 са извършени с користна цел, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години и глоба от пет хиляди до петнадесет хиляди лева. Който склони или принуди друго лице към употреба на наркотични вещества с цел проституиране, съвкупление, блудствени действия с лице от същия пол, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години и с глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева. от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група; по отношение на лице, ненавършило 18 години, или невменяем; по отношение на две или повече лица; повторно; при условията на опасен рецидив,
155а. Който, за да се установи контакт с лице, ненавършило 18 години, за извършване на блудствено действие, съвкупление предоставя в интернет или по друг начин информация за него, се наказва с лишаване от свобода до пет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева. Същото ако установи контакт с лице, ненавършило 14 години, като използва информация, предоставена в интернет или по друг начин.
156. Който отвлече друго лице с цел да бъде предоставено за развратни действия, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години и с глоба до хиляда лева. от пет до дванадесет години, когато: отвлеченото лице не е навършило 18 години; отвлеченото лице е предоставено за развратни действия, или отвличането е с цел лицето да бъде предоставено за развратни действия извън границите на страната. от пет до петнадесет години и глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева, когато: деянието е извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група; отвлеченото лице е предоставено за развратни действия извън границите на страната; деянието представлява опасен рецидив.
157. Който извърши полово сношение или действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, като употреби за това сила или заплашване или използува положение на зависимост или надзор, както и с лице, лишено от възможност за самоотбрана, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години. ненавършило 14-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години. Който извърши полово сношение или действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, ненавършило 14-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години. Който извърши полово сношение или действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, навършило 14-годишна възраст, което не разбира свойството или значението на извършеното, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години.
158. В случаите на 149 - 151 и 153 деецът не се наказва или наложеното наказание не се изпълнява, ако до привеждане на присъдата в изпълнение последва брак между мъжа и жената.
159. Който създава, излага, представя, излъчва, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал, се наказва с лишаване от свобода до една година и глоба от хиляда до три хиляди лева. Който разпространява чрез интернет порнографски материал, се наказва с лишаване от свобода до две години и глоба от хиляда до три хиляди лева. Който излага, представя, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал на лице, ненавършило 16 години, се наказва с лишаване от свобода до три години и глоба до пет хиляди лева. до шест години и глоба до осем хиляди лева, ако за създаването на порнографския материал е използвано лице, ненавършило 18 години, или лице, което изглежда като такова. е извършено по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба до десет хиляди лева, като съдът може да постанови и конфискация на част или на цялото имущество на дееца. Който държи или набавя за себе си или за другиго чрез компютърна система или по друг начин порнографски материал, за създаването на който е използвано лице, ненавършило 18 години, или лице, което изглежда като такова, се наказва с лишаване от свобода до една година или глоба до две хиляди лева. Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчужден, се присъжда неговата равностойност.
13. Престъпления против собствеността – видове и отграничения.
Кражба - отнеме чужда движима вещ от владението на другиго без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои и когато част от вещта принадлежи на виновния;
Грабеж - отнеме чужда движима вещ от владението на другиго с намерение противозаконно да я присвои, като употреби за това сила или заплашване, застрашаване с такова непосредствено деяние, което излага на тежка опасност живота, здравето, честта или имота на заплашения или на друго някое присъствуващо лице. завареният на мястото на престъплението употреби сила или заплашване, за да запази владението върху откраднатата вещ и когато за отнемане на вещта лицето е било приведено в безсъзнание или поставено в беззащитно състояние;
Присвоявания- Длъжностно лице, присвои чужди пари, вещи или други, връчени в това му качество или поверени му да ги пази или управлява;
Който противозаконно присвои чужда движима вещ, която владее или пази, се наказва за обсебване, и когато част от вещта принадлежи на дееца, както и когато вещта принадлежи на дееца, но е обременена със залог и деецът се разпореди с нея неправомерно, без да запази правата на заложния кредитор, или когато деецът заложи чужда вещ, с което се затруднява удовлетворяването на кредитора
Измама- Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда; използува заблуждението, неопитността или неосведомеността
Изнудване - Който с цел да принуди другиго да се разпореди с вещ или със свое право или да поеме имуществено задължение го заплаши с насилие, разгласяване на позорящи обстоятелства, увреждане на имущество или друго противозаконно действие с тежки последици за него или негови ближни
Вещно укривателство - Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага укрие, придобие или спомогне да бъдат отчуждени чужди движими вещи, за които знае или предполага, че са придобити от другиго чрез престъпление или чрез друго общественоопасно деяние
Унищожаване и повреждане - унищожи или повреди противозаконно чужда движима или недвижима вещ
Злоупотреба на доверие - Който съзнателно ощети чуждо имущество, поверено му да го управлява или пази
14. Длъжностно присвояване и обсебване – обща характеристика, състави.
201. Длъжностно лице, което присвои чужди пари, вещи или други ценности, връчени в това му качество или поверени му да ги пази или управлява, се наказва за длъжностно присвояване до осем години, като съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния и да го лиши от права по 37, ал. 1, точки 6 и 7.
202. от една до десет години: за улесняването му е извършено и друго престъпление, за което по закон не се предвижда по-тежко наказание; е извършено от две или повече лица, сговорили се предварително. от три до петнадесет години: в големи размери, опасен рецидив или ако присвоените средства са от фондове на ЕС. лишава виновния от права да заема длъжности и може конфискация на част или на цялото имущество на виновния.
203. За длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години. лишава виновния от права да заема длъжности и може конфискация на част или на цялото имущество на виновния.
204. В маловажни случаи: по 201 - лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба от сто до триста лева; по 202, ал. 1 - лишаване от свобода до две години или пробация.
205. Ако присвоените пари, вещи или ценности бъдат внесени или заместени до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, наказанието е: в случаите на 201 - лишаване от свобода до пет години; в случаите на 202, ал. 1 - лишаване от свобода от една до седем години; в случаите на 202, ал. 2 - лишаване от свобода от три до десет години; в случаите на 203 - лишаване от свобода от осем до двадесет години; в случаите на 204, буква "а" - пробация или глоба от сто до триста лева; в случаите на 204, буква "б" - лишаване от свобода до шест месеца или пробация.
206. Който противозаконно присвои чужда движима вещ, която владее или пази, се наказва за обсебване с лишаване от свобода до шест години. Обсебване има и когато част от вещта принадлежи на дееца, както и когато вещта принадлежи на дееца, но е обременена със залог и деецът се разпореди с нея неправомерно, без да запази правата на заложния кредитор, или когато деецът заложи чужда вещ, с което се затруднява удовлетворяването на кредитора. Ако обсебването е в големи размери или представлява опасен рецидив, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години, като съдът лишава виновния от права да заема длъжност или професия и може да постанови конфискация на част или на цялото му имущество. За обсебване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай В маловажни случаи. Ако присвоеното имущество бъде внесено или заместено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, наказанието е:
207. Който намери чужда движима вещ и в продължение на една седмица не съобщи за нея на собственика, на властта или на този, който я е загубил, се наказва с глоба от сто до триста лева. Същото наказание се налага и на този, който противозаконно присвои чужда вещ, която е попаднала у него случайно или по погрешка.
208. Който открие съкровище и в продължение на две седмици не съобщи на властта, се наказва с глоба от петстотин до хиляда лева. Който, като търси, открие съкровище и в продължение на две седмици не съобщи на властта, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от хиляда до пет хиляди лева. Ако съкровището е в особено големи размери, наказанието е: по ал. 1 - лишаване от свобода до две години или глоба от пет хиляди до десет хиляди лева, а по ал. 2 - лишаване от свобода до пет години или глоба от пет хиляди до десет хиляди лева. Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, а ако липсва или е отчужден, се присъжда неговата равностойност.
15. Измама, документна измама – състави, отграничения. Вещно укривателство.
209. Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага възбуди или поддържа у някого заблуждение и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва за измама с лишаване от свобода до шест години. Който със същата цел използува заблуждението, неопитността или неосведомеността на някого и с това причини нему или другиму имотна вреда, се наказва с лишаване от свобода до три години. В маловажни случаи до една година или пробация
210. За от една до осем години: ако деецът се е представил за длъжностно лице или за лице, което действува по поръка на властта; ако е извършена от две или повече лица, сговорили се предварително за нейното извършване; ако е извършена от длъжностно лице или от пълномощник в кръга на неговата длъжност или от лице, непосредствено извършва по занятие сделки с валута в наличност; ако е извършена повторно в немаловажни случаи; ако причинената вреда е в големи размери. В случаите на точки 4 и 5 съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния.
212. Който чрез използуване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ получи без правно основание чуждо движимо имущество с намерение да го присвои, се наказва с лишаване от свобода до осем години. Същото и на онзи, който чрез съставяне на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ съзнателно даде възможност на друго физическо лице да получи без правно основание такова имущество. Ако е фонд на ЕС от 3-10г. ако е в големи лазмри или опасен рецидив 3-15г. съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния и да го лиши от права.
212а. с цел да набави за себе си или за другиго облага възбуди или поддържа заблуждение у някого, като внесе, измени, изтрие или заличи компютърни данни или използва чужд електронен подпис и с това причини на него или на другиго вреда, се наказва за компютърна измама с лишаване от свобода от една до шест години и глоба до шест хиляди лева. Същото наказание се налага и на този, който, без да има право, внесе, измени, изтрие или заличи компютърни данни, за да получи нещо, което не му се следва.
212б. Ако полученото имущество по 212 бъде върнато или заместено до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд, наказанието се намалява съответно.
213. Който разруши, повреди или унищожи с измамлива цел свое осигурено имущество, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от сто до триста лева.
215. Който с цел да набави за себе си или за другиго имотна облага укрие, придобие или спомогне да бъдат отчуждени чужди движими вещи, за които знае или предполага, че са придобити от другиго чрез престъпление или чрез друго общественоопасно деяние, се наказва с лишаване от свобода до пет години, но с наказание, не по-тежко от предвиденото за самото престъпление. от три до десет години и глоба от хиляда до три хиляди лева, ако укривателството: е в големи размери;е с вещи, поставени под специален режим; се извършва по занаят; е извършено повторно или представлява опасен рецидив.
16. Общи престъпления по служба – нарушаване на служебните задължения, използване на служебното положение, други състави.
282. Длъжностно лице, което наруши или не изпълни служебните си задължения, или превиши властта или правата си с цел да набави за себе си или за другиго облага или да причини другиму вреда и от това могат да настъпят немаловажни вредни последици, се наказва с лишаване от свобода до пет години, като съдът може да постанови и лишаване от правото за длъжност или с пробация. Ако от деянието са настъпили значителни вредни последици или е извършено от лице, което заема отговорно служебно положение. За особено тежки случаи. Ако деянието по предходните алинеи е свързано с упражняването на контрол върху производството, преработването, съхраняването, търговията в страната, вноса, износа, транзита и отчетността на наркотичните вещества и прекурсорите, наказанието е лишаване от свобода до десет години по ал. 1 и от три до петнадесет години по ал. 2.
282а. Длъжностно лице, което при наличие на предвидените в нормативен акт условия, необходими за издаване на специално разрешение за осъществяване на определена дейност, откаже или забави извън предвидените по закон срокове неговото издаване, се наказва с лишаване от свобода до три години, глоба в размер до петстотин лева и лишаване от.
283. Длъжностно лице, което използува своето служебно положение, за да набави за себе си или за другиго противозаконна облага, се наказва с лишаване от свобода до три години.
283а. Ако престъпленията по 282 и 283 са свързани с приватизацията, продажбата, даването под наем или аренда, както и внасянето в търговски дружества на държавна, общинска и кооперативна собственост, както и на собственост на юридически лица, наказанието е:
283б. Длъжностно лице, което пречи или затруднява упражняването от собствениците на правата им, възстановени по Закона за възстановяване собствеността върху одържавени недвижими имоти, по Закона за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за планово изграждане на населените места, Закона за благоустройство на населените места, Закона за държавните имоти и Закона за собствеността и по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти, Закона за приватизация и следприватизационен контрол или чрез влезли в сила съдебни актове по друг закон, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години.
284. Длъжностно лице, което във вреда на държавата, на предприятие, организация или на частно лице съобщи другиму или обнародва информация, която му е поверена или достъпна по служба и за която знае, че представлява служебна тайна, се наказва с лишаване от свобода до две години или с пробация. и на недлъжностно лице, работещо в държавно учреждение, предприятие или обществена организация, на което във връзка с работата му е станала известна информация, представляваща служебна тайна. Ако е извършено от вещо лице, преводач или тълковник по отношение на информация, станала му известна във връзка с възложената му задача, която то е длъжно да пази в тайна, наказанието е лишаване от свобода до две години или пробация. 284а. Длъжностно лице от състава на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия или от нейната администрация, което разгласи информация или разпространи документ в нарушение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, станали му известни в това му качество, се наказва с лишаване от свобода от три до шест години и глоба от петнадесет хиляди до тридесет хиляди лева.
284б. Длъжностно лице, което не свали от отчет сътрудник или служител под прикритие, заемащ публична длъжност или извършващ публична дейност по смисъла на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, се наказва с лишаване от свобода от три до шест години и глоба в размер от петнадесет хиляди до тридесет хиляди лева.
285. Длъжностно лице, което съзнателно допусне подчинено нему лице да извърши престъпление, свързано със службата или работата му, се наказва с наказанието, предвидено за извършеното престъпление.

Няма коментари:

Публикуване на коментар