сряда, 1 юли 2015 г.

РАЗЯСНЕНИЕ № М-24-37-22 от 30.05.2015 г. относно прилагане на чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

 
 

чл. 54 ЗМДТ

 
 

В Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП) е постъпило Ваше запитване, препратено по компетентност от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика" при ЦУ на НАП …, с което е поставен въпрос, свързан с прилагането на чл. 54, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) относно определяне на размера на данъка върху превозно средство при подадени декларации от двамата съсобственици на същото, като постоянният адрес на всеки от тях е в териториалния обхват на различни общини.

Предвид на това, считам следното:

Разпоредбата на чл. 53 от ЗМДТ предвижда, че дължимостта на данъка върху превозните средства е от техните собственици. Доколкото съсобствеността е право на собственост, при което собствениците са повече от един следва, че задължението за данъка върху превозното средство е на всеки от титулярите на това право. При това за всеки от носителите на това задължение произтичат и предвидените в закона задължения за подаване на декларация, съответно заплащането му. Аргумент за това е и разпоредбата на чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ, която свързана с разпоредбата чл. 54, ал. 3, т. 2 от същия, разглеждаща хипотезата на съсобственост на пътно превозно средство от повече от едно лице, предвижда че собствениците на превозни средства, декларират пред общината по постоянния им адрес, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. От това следва, че съсобствеността върху едно превозно средство не променя иначе, съществуващото по презумпция задължение за всеки от неговите собственици да подадат декларация. Това, че с ал. 8 на чл. 54 от ЗМДТ е предвидено, че подаването на декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици означава, че до настъпване на това обстоятелство, задължението за подаване на такава е по отношение на всеки от съсобствениците. А що се отнася до общината, в която следва да бъде подадена декларацията, в закона е предвидено, че това е общината по постоянния адрес на собствениците на превозните средства, като данъкът се дължи от всеки от съсобствениците съобразно притежаваната от него идеална част.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП: ГАЛЯ ДИМИТРОВА

Няма коментари:

Публикуване на коментар