сряда, 1 юли 2015 г.

РАЗЯСНЕНИЕ № 94-00-114 от 29.05.2015 г. относно деклариране по реда на ЗДДФЛ на притежавани акции и дялови участия в чужбина от местно физическо лице

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

 
 

§ 1 ДОПК,

чл. 50 ЗДДФЛ,

чл. 53 ЗДДФЛ,

чл. 80 ЗДДФЛ

 
 

В отговор на отправено от Вас писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика" – … с вх. № …/08.05.2015 г., Ви уведомяваме за следното:

Според изложеното в запитването, във връзка с предстоящо придобиване от Вас на 100 % дялове от чуждестранно дружество, се поставят следните въпроси:

1. При придобиването на дяловете в чуждестранното дружество се попълва съответното приложение към годишната данъчна декларация. Трябва ли да декларирате някакви други обстоятелства във връзка с това придобиване като например: банкови сметки на дружеството, налични активи, наличност на парични средства в банковите сметки на дружеството, финансови отчети или някаква друга информация?

2. Ако придобитото от Вас чуждестранно дружество упражнява пряк контрол, осъществяван чрез притежание на повече от половината акции/дялове/ с право на глас от собствения капитал на друго/и дружества /чуждестранни/, длъжен ли сте да декларирате в годишната си декларация контролираните дружества и съответно някаква финансова информация за тях /наличности по банкови сметки, активи, финансови отчети/?

3. Задължен ли сте да декларирате обстоятелството, че сте управител на чуждестранно/и дружество/а при положение, че в договора за управление няма уговорено възнаграждение и няма да получавате доходи от това дружество?

Предвид представената от Вас непълна фактическа обстановка, изразяваме следното принципно становище:

На основание чл. 50, ал. 1, т. 4 и чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ, местните физически лица подават годишна данъчна декларация по образец за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода.

Местните физически лица следва да попълват Приложение № 8 /обр. 2081/ за притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; доходи по чл. 38 от ЗДДФЛ от източници в чужбина, подлежащи на деклариране; данък подлежащ на приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ.

Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001. Това приложение се попълва от местни физически лица, за които е налице поне едно от следните обстоятелства:

- Дивиденти от източници в чужбина;

- Ликвидационни дялове от източници в чужбина;

- Замяна на акции и дялове в търговски дружества в чужбина за акции и дялове в търговски дружества в чужбина или в местни търговски дружества;

- Доброволно осигуряване и застраховане от източници в чужбина, подлежащи на облагане с окончателен данък по реда на чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ;

- Лихви по депозитни сметки в чужбина.

В годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ не се предвижда деклариране на банкови сметки, налични активи, наличност на парични средства в банковите сметки на дружеството, в което сте съдружник, финансови отчети. Не се предвижда и деклариране на обстоятелството, че сте управител на чуждестранно дружество, независимо дали сте получили или не доходи от това дружество.

В част II на Приложение № 8 следва да се посочи информация за притежаваните място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина. Следва да имате предвид, че „място на стопанска дейност" съгласно § 1, т. 5 от ДР на ДОПК е:

а) определено място (собствено, наето или ползвано на друго основание), посредством което чуждестранно лице извършва цялостно или частично стопанска дейност в страната, като например: място на управление; клон; търговско представителство, регистрирано в страната; офис; кантора; ателие; завод; работилница (фабрика); магазин; склад за търговия; сервиз; монтажен обект; строителна площадка; мина; кариера; сонда; петролен или газов кладенец; извор или друг обект на извличане на природни ресурси;

б) извършването на дейност в страната от лица, упълномощени да сключват договори от името на чуждестранни лица, с изключение на дейността на представителите с независим статут по глава шеста от Търговския закон;

в) трайно извършване на търговски сделки с място на изпълнение в страната, дори когато чуждестранното лице няма постоянен представител или определено място.

"Определена база" съгласно § 1, т. 7 от ДР на ДОПК е:

а) определено място, чрез което чуждестранно физическо лице извършва цялостно или частично независими лични услуги или упражнява свободна професия в страната, като например архитектурно ателие, зъболекарски кабинет, адвокатска или друга кантора на консултант, офис на независим одитор или счетоводител;

б) трайно извършване на независими лични услуги или упражняване на свободна професия в страната, дори когато чуждестранно физическо лице не разполага с определено място.

Съгласно административно наказателни разпоредби от ЗДДФЛ, посочени в чл. 80, ал. 1 - Лице, което не подаде в срок данъчна декларация по този закон, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 500 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание.

Лице, което не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства в данъчна декларация, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер до 1000 лв., ако не подлежи на по-тежко наказание /чл. 80, ал. 2 ЗДДФЛ/.

При повторно нарушение глобата или имуществената санкция по ал. 1 е в размер на 1000 лв., а по ал. 2 е в размер до 2000 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание /ал. 3 на чл. 80 ЗДДФЛ/.

Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ се установи фактическа обстановка, различна от посочената, Вие не можете да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Няма коментари:

Публикуване на коментар