сряда, 1 юли 2015 г.

РАЗЯСНЕНИЕ № 92-00-7 от 18.05.2015 г. относно третирането на данък върху добавената стойност при изпълнение на Оперативни програми

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

 
 

чл. 69 ЗДДС,

чл. 70 ЗДДС

 
 

Постъпило е писмено запитване с вх. № 92-00-7/07.05.2015 г. в Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика" гр. ………… В него е изложена следната фактическа обстановка:

Институтът ……………… – …… е с предмет на дейност – научна, приложна и обслужваща дейност в областта на рибарството. Институтът е третостепенен разпоредител с бюджетни средства и е регистриран по ЗДДС от 19.01.2007 г.

На 27.04.2015 г. Басейнова дирекция „……………", в качеството й на бенефициент и партньори ИРА, Пловдивски университет „……", Сдружение „…" и Международен изследователски институт – …, са сключили договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма БГ 02 „Интегрирано управление на морските и вътрешни води", покана БГ 02.01 „Интегрирано управление на морските и вътрешните водни ресурси", съфинансирани от Финансовия механизъм /ФМ/ на Европейското икономическо пространство /ЕИП/ 2009-2014, с Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ в качеството му на програмен оператор.

Договорът е с предмет – изпълнение на проект „Провеждане на програма за проучвателен мониторинг и оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху повърхностите водни тела и актуализация на програмата от мерки в плана за управление на речните басейни в Източнобеломорски район" /Проекта/.

При изпълнение на дейностите по одобрения бюджет на проекта е предвидено ИРА да закупи оборудване, за което резонно възниква въпросът следва ли да се ползва правото на данъчен кредит. Направените покупки няма да се използват за последващи облагаеми или необлагаеми доставки в рамките на независимата икономическа дейност на института. Изготвеният проект, който генерира научна информация ще остане собстеност на ИРА, като съгласно чл. 23, раздел V от Договора, като бенефициент ще се предостави на Програмния оператор /МОСВ/, Офиса на ФМ на ЕИП или на упълномощени негови представители, правото да се ползва свободно и както считат за необходимо всички данни и резултати от проекта и свързани с него документи, независимо от формата, в която съществуват и партньора, който ги е изготвил, събрал и обработил.

Въпросите, които са поставени, са:

След като за това ползване не е предвидено заплащане, налице ли е безвъзмездно предоставяне на информация? Възможно ли е правото на данъчен кредит да не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл. 69 и чл. 74 от ЗДДС, когато стоките и услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по гл. четвърта или безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето по силата на чл. 70, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДДС? Възможно ли е да се тълкува, че казусът попада в т. 13.3.2 от Указание на МФ № НФ-5/28.07.2014 г. - бенефициентът определя ДДС като невъзстановим данък, когато е регистриран по ЗДДС и доставките на стоките и услугите, финансирани по оперативната програма са предназначени за безвъзмездни доставки?

След съобразяване на нормативната уредба и вземайки предвид изложената фактическа обстановка, изразяваме следното становище:

На основание чл. 69, ал. 1 от ЗДДС регистрираното лице има право да приспадне начисления данък за стоките или услугите, които доставчикът - регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави, когато стоките и услугите се използват или ще се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки.

Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта или безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето, по силата на чл. 70, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗДДС.

С оглед на гореизложеното, правото на приспадане на данъчен кредит е в пряка зависимост от извършваните от лицето доставки, за които се използват получените стоки и/или услуги.

От изложеното в запитването е видно, че със закупените стоки и/или получени услуги, със средства по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще се изпълни проект, резултатите от който ще се предоставят безвъзмездно за ползване на различни лица.

Предвид разпоредбите на чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, за закупените стоки и/или ползвани услуги за проекта за …… няма да е налице право на приспадане на данъчен кредит.

Във връзка с третирането на данък върху добавената стойност при изпълнение на Оперативни програми е издадено Указание на Министерство на Финансите № НФ-5/28.07.2014 г. относно третиране на ДДС като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативни програми, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и от Европейския фонд за морско дело и рибарство, за финансовата рамка 2014-2020 г.

Бенефициентът определя данък върху добавена стойност като невъзстановим (допустим разход за финансиране от Оперативните програми), когато съгласно т. 13.3 /от посоченото указание на МФ/ същият е регистрирано по ЗДДС лице и стоките и услугите, финансирани по Оперативната програма, са предназначени за извършване на безвъзмездни доставки.

От изложеното в запитването може да се направи заключение, че … като бенефициент по оперативната програма може да определи като невъзстановим данъка върху добавената стойност, начислен за получените стоки и услуги по този договор.

Няма коментари:

Публикуване на коментар