сряда, 5 юли 2017 г.

Fwd: termination by the employer


ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Чл. 7.(1)СОС определя политиката за развитие на СО и контролира нейното осъществяване в следните области:

1.общинското имущество, общинските търговски дружества и предприятия, общинските финанси, данъци и такси и Администрацията на СО;

2.устройството и развитието на територията на СО и на населените места в нея;

3.образованието;

4.здравеопазването;

5.културата;

6.благоустрояването и комуналните дейности;

7.социалните услуги;

8.опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

9.поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

10.развитието на спорта, отдиха и туризма;

11.сигурността, обществения ред и неприкосновеността на собствеността на гражданите.

Чл. 64. (1) СОС провежда редовни заседания всеки втори и четвърти четвъртък от месеца. В случай, че датата на редовното заседание съвпадне с официален или друг празник, председателят на СОС определя дата за провеждане на заседанието.

(2)СОС заседава от 10.00 до 14.00 часа. С решение на СОС заседанието може да бъде продължено с не повече от 3 часа.

(3)СОС може да променя времето за редовни заседания.

 

Чл. 129. (1) СОС упражнява общ контрол върху заповедите на кмета на СО и дейността на Администрацията на СО, при изпълнение актовете на СОС.

(2)Общинските съветници упражняват контрола по ал. 1 чрез питания по актуални въпроси , които представляват обществен интерес.

Чл. 136. (1) СОС отменя актове на кмета на СО, когато установи, че те са издадени в нарушение на негови решения по чл. 21 от ЗМСМА.

(2)Актовете по ал. 1 се разпределят от председателя на СОС на съответната комисия, която е била водеща при приемането на акта за становище.

(3)Становищата за отмяна на актовете по ал.1 се включват за разглеждане в следващото заседание.

Чл. 139. (1) СОС или избраните от него комисии могат да извършват проучвания, анкети и изслушвания по въпроси, засягащи интересите на гражданите на СО.

 

Чл. 167. (1) При спор за компетентност между СОС и централните изпълнителни органи, СОС може да поиска от Конституционния съд решаване на спора.

(2)Искането по ал. 1 до Конституционния съд се прави след обсъждане предмета на спора със заинтересуваните институции.

_____________________

ЗМСМА

 

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 24 от 1995 г., бр. 65 от 1995 г.) Столичната община е административно-териториална единица, която има и статут на област. В нея се съчетава самоуправлението на нейното население с провеждането на държавната политика за развитието на столицата.

 

Чл. 21 – (1) т6 приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчета за изпълнението му;

10. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;

24. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове.

 

Чл. 22. (1) (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., бр. 85 от 2000 г., изм., бр. 69 от 2003 г., бр. 69 от 2006 г.) Актовете на общинския съвет се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен срок от приемането им.

(2) (Нова - ДВ, бр. 69 от 2006 г.) Актовете на общинския съвет се разгласяват на населението на общината в срока по ал. 1 чрез средствата за масово осведомяване, чрез интернет страницата на общината и по друг подходящ начин, определен в правилника по чл. 21, ал. 3 . Оспорването, спирането, отмяната или потвърждаването на оспорените актове на общинския съвет се разгласява по същия ред. Актовете на общинския съвет

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 65 от 1995 г., предишна ал. 4, бр. 69 от 2003 г., предишна ал. 5, бр. 69 от 2006 г.) Административнонаказателното производство се осъществява по реда на Закона за административните нарушения и наказания .

Чл. 45. (Доп. - ДВ, бр. 65 от 1995 г., изм. и доп., бр. 69 от 2003 г., изм., бр. 69 от 2006 г.) (1) Актовете на кмета на общината могат да се оспорват по административен ред пред областния управител, освен ако в закон е предвидено друго.

(2) Общинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд.

(3) Актовете на общинския съвет могат да се оспорват пред съответния административен съд.

(4) Областният управител упражнява контрол за законосъобразност на актовете на общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Той може да върне незаконосъобразните актове за ново обсъждане в общинския съвет или да ги оспорва пред съответния административен съд. Оспорването спира изпълнението на индивидуалните и на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго.

(5) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове. Кметът на общината не може да върне за ново обсъждане по целесъобразност вътрешнослужебни актове, свързани с организацията и дейността на общинския съвет и на неговите комисии.

(6) Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му.

(7) Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14-дневен срок от получаването му.

(8) Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 7, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него.

(9) Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт.

(10) Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.

(11) Измененият или повторно приетият акт на общинския съвет може да бъде оспорван пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(12) За неуредените въпроси по издаването, оспорването и изпълнението на актовете на общинските съвети и кметовете се прилагат правилата за административното производство, установени със закон.

 


Няма коментари:

Публикуване на коментар