петък, 7 юли 2017 г.

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА „КОНСУЛТАНТСКА ПОМОЩ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ISO

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА

„КОНСУЛТАНТСКА ПОМОЩ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМИ

ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАТИТЕ СТАНДАРТИ ISO

9001:2000, ISO 14001:2004 И ISO 27001:2005 В ДО 10 ()"

(

 

Днес,………………........ г., между:

 

, представлявано от, от една страна, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

 

и

 

ДЗЗД „Консорциум", представлявано от управителя, от друга страна наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание Заповед № за определяне на изпълнител по процедура за сключване на рамково споразумение, се сключи настоящото рамково споразумение във връзка с проект №", съфинансирана от Европейския съюз чрез за следното:

 

I. ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да разработи и въведе

системи за управление съгласно международно признатите стандарти ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 и 27001:2005 в до  по обособена позиция () №  от процедурата и в съотношение на дейностите, съгласно приложения списък. Възложителят си запазва правото при наличие на свободен финансов ресурс да посочи, сходни или идентични с характеристиките на изрично изброените в техническото задание по съответната обособена позиция.

2. Конкретните услуги, цените, условията и срокът на изпълнение са уговорени подробно между страните, при спазване условията на Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от рамковото споразумение.

 

II. СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

3. Срокът на настоящото рамково споразумение е 5 (пет) месеца, но не по късно от

 

IІІ. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да провежда процедури и да възлага обществени поръчки със сходен предмет извън настоящото споразумение и по време на действието му.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключва и изпълнява конкретните договори за изпълнение, съгласно т.1 и 2.

6. Начинът на плащането се уговаря във всеки конкретен договор в съответствие с т.5.

 

ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

7.(1) За срока на това споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на всеки отделен договор, в размер на  () % от стойността му. Същата се освобождава при условията на договора, част от документацията по процедурата.

(2) Гаранциите следва да бъдат представени като безусловни и неотменими банкови

гаранции или като парични суми, преведени по банковата сметка на Възложителя (БIG КОД:, IBAN: BG.

 

V. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

8. Настоящото рамково споразумение може да бъде прекратено:

8.1. По взаимно съгласие;

8.2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните с -дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

8.3 Когато са настъпили съществени промени във финансирането на дейностите, предмет на рамковото споразумение, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

8.4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 30-дневно писмено предизвестие.

 

VI. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

9. При виновно неизпълнение на задълженията си по т.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.% (нула) за всеки ден, но не повече от () % от цената на договора.

10. В случай, че рамковото споразумение бъде прекратено на осн. т. 8.1, 8.3 и 8.4 страните не си дължат неустойки.

 

VII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

11. Споровете по тълкуването и изпълнението на рамковото споразумение се решават доброволно между страните, а при непостигане на съгласие – спорът се решава по съдебен ред.

12. За неуредените в рамковото споразумение въпроси се прилагат Законът за

обществените поръчки, Търговският закон, ЗЗД и други действащи нормативни актове.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на администрациите, в които ще бъдат разработени и внедрени системи за управление.

 

Настоящето рамково споразумение се състави в 2 еднообразни екземпляра – по един за всяка една от страните.

 

 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                                           За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

                             УПРАВИТЕЛ

 

 

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

 

 

                                                                       Приложение

СПИСЪК НА КРАЙНИТЕ БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ЛОТ 1 

()

 

І. Крайни бенефициенти по разработване и внедряване интегрирани системи за управление ISO 9001:2000, ISO 27001:2005 и ISO 14001:2004

 

ІІ. Крайни бенефициенти по разработване и внедряване системи за управление на качеството ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004

 

ІІI. Крайни бенефициенти по разработване и внедряване системи за управление на качеството ISO 9001:2000 и ISO 27001:2005

 

ІV. Крайни бенефициенти по разработване и внедряване системи за управление на

Virus-free. www.avast.com

Няма коментари:

Публикуване на коментар