петък, 20 октомври 2017 г.

Съдебна практика - трудови дела

http://www.smolyanrc.court-bg.org/img/File/January%202016/20155440100831%20%2006-01-2016.pdf.
Page 1
1
Решение № 2
Номер
2
Година 05.01.2016
Град Смолян
Районен Съд - Смолян
На
08.12
Година
2015
В публично заседание в следния състав:
Председател:
Секретар:
Прокурор:
като разгледа докладваното от
Златанова
дело
номер
20155440100831
по описа за
2015
година
и за да се произнесе, взе предвид следното:
Постъпила е искова молба от Б. Р. Ч. от с. Д. срещу СОУ „**" Б., П. от директора П. И. Т..
Ищцата е предявила обективно и кумулативно съединени искове срещу ответника, както следва:
главен с правно основание чл. 74, ал. 2, вр. ал. 4 КТ за признаване на трудовия ѝ договор с ответника
от 09.09.2014 г. за частично недействителен относно клаузата срок; чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ за
признаване на уволнението ѝ за незаконно и неговата отмяна и акцесорни с правно осн. чл.344, ал.1,
т.2 КТ - за възстановяване на заеманата преди уволнението длъжност и по чл.344, ал.1, т.3, във р. с
чл.225, ал.1 от КТ – за обезщетение за времето на оставане на ищцата без работа поради
уволнението ѝ в период от 6 месеца след прекратяването в размер на 3 696,30 лв., ведно със
законната лихва върху главницата, считано от 02.10.2015 г. – датата на подаване на исковата молба
до окончателното заплащане на вземането. Претендира присъждане на деловодните разноски.
Фактическите твърдения, на които ищцата основава исковете се свеждат до следното: започнала
работа при ответника с трудов договор от 17.09.2012 г. като старши учител, начален етап на
основното образование (I-IV клас) с преподаване на английски език". Договорът е сключен като срочен
по чл. 68, т. 1 КТ за срок до 15.06.2013 г. и след изтичане на уговорения срок е прекратен на
основание чл. 325, т. 3 КТ. Впоследствие, с нов трудов договор от 16.09.2013 г. е продължила да
работи при ответника на същата длъжност, като договорът отново е срочен по чл. 68, т. 1 КТ за срок
до 1.07.2014 г., респ. е прекратен повторно на основание чл. 325, т. 3 КТ. На 15.09.2014 г. трудовото й
правоотношение с ответника отново се подновява с трудов договор по чл. 68, т. 1 КТ с определен в
него срок - 31.08.2015 г. Със заповед № 5090-1057 от 31. 08. 2015 г. трудовото правоотношение на
доверителката ми е прекратено на основание чл. 325, ал. 1, т. 3 КТ поради изтичане на уговорения
срок, считано от 1.09.2015 г. Считаме, че с тази заповед е извършен акт на незаконно уволнение,
поради следните съображения: 1. В нарушение на императивните разпоредби на чл. 68, ал. 3 и ал. 4
КТ, трудовият договор на доверителката ми е сключен като срочен с определен срок по чл. 68, т. 1 КТ.
Не е налице хипотезата на чл. 68, ал. 3 КТ, тъй като изпълняваната от нея работа като старши учител
начален етап на основното образование (I-IV клас) с преподаване на английски език, е част от
постоянната и основна дейност на ответния работодател и няма временен, сезонен или краткотраен
2
характер. Като потвърждение на това е и сключването на три последователни срочни трудови
договора за една и съща работа, което предпоставя нейния постоянен характер. Не е налице и
хипотезата на „изключение" по смисъла на чл.68, ал.4 КТ във връзка с § 1, т.8 ДР КТ, което изисква
кумулативно наличие на следните предпоставки: - Конкретна обективна причина, свързана с основния
предмет на дейност; - Причината да е от такъв характер, че да налага наемане на допълнителен
персонал или да "обуславя срочността на договора"; - Причината да съществува към момента на
сключване на договора; - Причината да е записана в самия договор. 2. Основанието за прекратяване
на трудово правоотношение по чл. 325, ал.1, т.З КТ е специално основание, на което се прекратяват
само трудови правоотношения, възникнали от определен вид срочен трудов договор - чл. 68. т. 1 КТ
"договор с определен срок". В тази връзка, на това основание не могат да се прекратяват други
видове трудови договори -срочни или безсрочни, поради липса на визираното в чл. 325, ал.1, т.3 КТ
обстоятелство - "изтичане на уговорения срок". По изложените по-горе съображения счита, че е
налице частична недействителност на трудов договор № 4024-960 от 9.09.2014 г. относно клаузата
срок, поради което и на основание чл. 68, ал. 3 КТ трудовото правоотношение следва да се счита за
безсрочно, а Заповед № 5090-1057 от 31.08.2015 г. да бъде обявена за акт на незаконно уволнение
поради липса на законово основание за прекратяване. След прекратяване на трудовото
правоотношение, е останала без работа по трудово правоотношение, което ангажира имуществената
отговорност на работодателя, да й заплати обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ за оставането й без
работа за период от 6 месеца.
Ответникът не признава претендираните права и факти, оспорва исковете като
неоснователни, а заповедта за уволнение на ищцата поддържа като мотивирана и законосъобразно
издадена, при спазване на законовите изисквания. Твърди, че за сключването на посочения договор е
налице изрично писмено искане на ищцата със заявление вх. № 1157/05.09.2014 г., в което самата тя
е изявила желанието си да бъде назначена като преподавател по английски език, считано от
15.09.2014 г. до 31.08.2015 г. Преди сключването на посочения трудов договор действително ищцата
е имала и други трудови договори с определен срок, но те са били прекратявани, след което ищцата
оставала без работа, при което всеки последващ трудов договор се е явявал нов такъв. Заповедта, с
която трудовото правоотношение е прекратено е обоснована и законосъобразна, тъй като е издадена
от компетентен орган, в рамките на правомощията му, съдържа всички необходими реквизити по КТ,
същата е мотивирана - посочени са причините за прекратяване на трудовия договор, а именно поради
изтичане на уговорения срок 31.08.2015 г. Действително с трудов договор № 2026-1079/14.09.2012г.
на основание чл. 68, ал. 1 от КТ ищцата е назначена на работа като учител начален етап на
основното образование с преподаване на английски език за определен срок - до 31.05.2013 г., като с
допълнително споразумение №2881-846/30.05.2013 г. срокът на договора е удължен до 14.06.2013 г..
Със заповед № 2830-895/14.06.2013 г. трудовото правоотношение на ищцата е прекратено, за което е
подадено съответното уведомление по чл. 62, ал. 5 КТ до Националната агенция по заетостта, а на
03.09.2013 г. от училището е подадено заявление № 669 до Дирекция „Бюро по труда" Смолян за
свободно работно място за ст. учител начален етап с преподаване на английски език. На 05.09.2013 г.
ищцата е подала до училището заявление вх. № 1123, с което моли да бъде назначена на
посочената длъжност считано от 16.09.2013 г. до 30.06.2014 г., т.е. самата тя моли трудовото й
правоотношение да е срочно, като към заявлението си подава всички необходими - свидетелство за
съдимост, карта за предварителен медицински преглед, медицинско у-ние от ЦПЗ Смолян. На
09.09.2013 г. с трудов договор № 3046-1020 на основание чл.68,ал.1 от КТ ищцата е назначена на
свободната длъжност със срок до 30.06.2014 г. Със заповед № 3935-861/30.06.2014 г. трудовото
правоотношение на ищцата е прекратено, като е изпратено и уведомление до НАП. Със Заявка
№95/01.09.2014 г. училището е обявило в Бюрото по труда Смолян свободно работно място за
старши учител начален етап с английски език. С писмо изх. № 503/01.09.2014 г. Дирекция „БТ"
Смолян е препоръчала да бъде назначена ищцата на свободното учителско място. На 05.09.2014г.
ищцата е подала до училището заявление № 1157, с което моли да бъде назначена на свободното
учителско място, като в молбата си сочи изрично срока, за който моли да бъде назначена, считано от
15.09.2014 г. до 31.08.2015 г. На 09.09.2014 г. с ищцата е сключен трудов договор № 4024-960, с който
на основание чл. 68, ал. 1 от КТ е назначена на свободната длъжност старши учител начален етап на
основното образование с преподаване на английски език със срок до 31.08.2015 г. На 31.08.2015 г. с
процесната заповед № 5090-1005 на основание чл.325, ал.1, т.3 от Кодекса на труда поради изтичане
на уговорения срок-31.08.2015 г. трудовото правоотношение на ищцата е прекратено. Твърди, че в
случая няма последователно сключвани няколко срочни трудови договори, а всеки от тях е нов такъв,
тъй като е налице прекъсване на трудовото правоотношение - при първия трудов договор от 2012 г.
трудовото правоотношение е прекратено на 14.06.2013 г., а нов трудов договор е сключен едва на
09.09.2013 г., считано от 16.09.2013 г. и така в периода 14.06.2013 г. -16.09.2013 г. ищцата не е
работила никъде. При посоченото, тъй като има период от време, в който ищцата не е работила,
3
трудовият договор от 09.09.2013 г. се явява нов срочен трудов договор. Такова е положението и с
трудовия договор от 2014 г., по който трудовото правоотношение е прекратено с процесната заповед.
Със заповед № 3935-861/30.06.2014 г. трудовото правоотношение на ищцата, възникнало по силата
на трудов договор № 3046-1020 09.09.2013 г. е прекратено. Ищцата е назначена на работа на
09.09.2014 г. с трудов договор № 4024-960, считано от 15.09.2014 г. Така в периода 30.06.2014 г.
-15.09.2014 г. ищцата не е била на работа, тъй като трудовото й правоотношение е било прекратено.
Дори и преди сключването на посочения трудов договор ищцата да е имала и други трудови договори
с определен срок, тъй като те са били прекратявани и след това ищцата оставала без работа, всеки
последващ трудов договор се явява нов такъв. Така трудовият договор № 4024-960/ 09.09.2014 г. се
явява първи срочен трудов договор, поради което не е частично недействителен досежно уговорения
в него срок и заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение е обоснована и
законосъобразна, тъй като се касае до срочно трудово правоотношение и с изтичането на уговорения
в трудовия договор срок трудовото правоотношение в съответствие с разпоредбата на чл. 325, ал. 1
от КТ е прекратено, тъй като трудовото правоотношение не е безсрочно. Самата ищца е поискала в
заявлението си за назначаване да бъде назначена за определен срок и договорът ѝ е сключен като
срочен на осн. чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ във вр. с Наредба № 3/2008 г. за нормите за преподавателска
работа и реда за определяне числеността на персонала в системата на народната просвета и
заеманата от нея длъжност няма постоянен характер. Счита за неоснователна и претенцията на
ищцата за заплащане на обезщетение по чл. 225, ал. 1 КТ за оставането й без работа след
незаконното уволнение за период от 6 м. в размер на 3 696.30 лв. Моли исковете да бъдат
отхвърлени.
В съдебно заседание ищцата лично и с упълномощения представител адв. Ф. поддържа
предявените искове и моли същите да бъдат уважени и да ѝ бъдат присъдени деловодните разноски
по съображенията, изложени в пледоарията и в писмената защита.
За ответното училище – директорът Т. и адв. М. считат исковете за неоснователни и
молят същите да бъдат отхвърлени по изложените в отговора, в хода на устните състезания и в
писмената защита съображения.
Съдът установи от фактическа страна следното:
Няма спор по делото, че в три последователни години ответното училище е подавало
заявки пред БТ за свободно място за длъжността начален учител с английски език.
Няма спор между страните, че ищцата е работила по трудово правоотношение с
ответното училище на длъжност „учител начален етап на основното образование с преподаване на
английски език" по трудов договор № 2026-1079/14.09.2012 г. и допълнително споразумение от
30.05.2013 г., считано от 17.09.2012 г. с определен срок до 14.06.2013 г.. Със Заповед №
2830-895/14.06.2013 г. трудовото правоотношение на ищцата е прекратено, считано от 15.06.2013 г. с
изтичане на уговорения срок.
Няма спор също, че ищцата е работила по трудово правоотношение с ответното училище
на длъжност „старши учител, начален етап на основното образование /I - IV клас/ с преподаване на
английски език". Така първоначално е била назначена на посочената длъжност с трудов договор №
3046-1020/09.09.2013 г., считано от 16.09.2013 г., сключен с определен срок по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ до
30.06.2014 г., прекратен със заповед № 3925-861/30.06.2014 г., считано от 01.07.2014 г. поради
изтичане на уговорения срок.
В последствие с трудов договор № 4024-960/09.09.2014 г., считано от 15.09.2014 г. отново
ищцата е назначена на същата длъжност с определен срок до 31.08.2015 г. Последният договор е
изменен, считано от 01.10.2014 г., в частта на договореното трудово възнаграждение в размер на 555
лв. и 11% допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит – 61,05 лв.
Изменена е и длъжността от „старши учител, начален етап на основното образование /I - IV клас/ с
преподаване на английски език" на "старши учител, чужд език в начален етап на основното
образование /I-IV клас/". Със заповед № 5090-1057/31.08.2015 г., считано от 01.09.2015 г. последният
трудов договор е прекратен на осн. чл. 325, ал. 1, т. 3 КТ поради изтичане на уговорения срок. Не се
оспорва от ищцата, че заповедта ѝ е връчена.
Видно от трудова книжка серия Т, № 484630 липсват данни ищцата да е постъпвала на
работа след уволнението ѝ от ответното училище. В съдебно заседание, проведено на 08.12.2015 г.
съдът констатира по оригинала на трудовата книжка на ищцата, че последният запис за трудово
правоотношение е нанесен на страница 22 и 23, където е отразено прослуженото време на ищцата
при СОУ „**" с. Б. в периода 15.09.2014 – 01.09.2015 г. общо 11 месеца и 16 дни, след което липсва
друго удостоверяване за ново трудово правоотношение. В съдебно заседание ищцата заявява, че
след прекратяване на трудовото ѝ правоотношение с ответника не е регистрирана в БТ като лице
търсещо работа, но и не е започвала работа при друг работодател и не работи.
В заявлението за последното назначаване /л. 52/ ищцата е заявила, че желае да бъде
4
назначена на длъжността старши учител с преподаване на английски език от първи до четвърти клас,
считано от 15.09.2014 до 31.08.2015 г.
Видно от фиша за заплатата на ищцата за м. август 2015 г. ѝ е начислена сумата от
636,17 лв., от които 158,57 лв. основна заплата за 6 отработени дни; 19,03 лв. – 12% допълнително
възнаграждение за професионален опит и стаж; 18,53 лв. - СБКО и 440,04 лв. - платен годишен
отпуск, от които удръжки ДОО - 46,32 лв.; ДЗПО – 14 лв.; фонд пенсия 1,06 лв.; здравно осигуряване
– 20,36 лв. и ДОД - 55,44 лв..
Според длъжностното щатно разписание на персонала в ответното училище, считано от
01.09.2014 г. фигурира един щат за учител начален етап с английски език.
В поименните щатни разписания, считано от 16.09.2013 г.; считано от 15.09.2014 г.;
считано от 26.09.2014 г. и считано от 01.10.2014 г. фигурира и ищцата. В поименните щатни
разписания считано от 01.07.2014 г. и от 01.09.2015 г. тя не фигурира.
Правни изводи:
Предявени са обективно съединени искове - с правно основание чл. 74, ал. 2, вр. ал. 4 КТ
за признаване на трудовия договор на ищцата от 09.09.2014 г. за частично недействителен относно
клаузата срок; по чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ за признаване на уволнението ѝ за незаконно и неговата
отмяна и акцесорни с правно осн. чл. 344, ал.1, т.2 КТ - за възстановяване на заеманата преди
уволнението длъжност и по чл.344, ал.1, т.3, във р. с чл.225, ал.1 от КТ – за обезщетение за времето
на оставане на ищцата без работа поради уволнението ѝ в период от 6 месеца след прекратяването в
размер на 3 696,30 лв., ведно със законната лихва върху главницата, считано от 02.10.2015 г. –
датата на подаване на исковата молба до окончателното заплащане на вземането..
Относно иска по чл. 74, ал. 2, вр. ал. 4 КТ за признаване на трудовия договор на ищцата
от 09.09.2014 г. за частично недействителен относно клаузата срок:
Безспорно се установи по делото, че в три поредни учебни години – 2012/2013; 2013/2014
и 2014/2015 г. ищцата е била назначавана по срочни трудови договори на осн. чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ,
като последният е сключен за периода 15.09.2014 - 31.08.2015 г. на длъжността „старши учител, чужд
език в начален етап на основното образование /I – IV клас/".
Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ срочен трудов договор се сключва за
определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години доколкото в закон или в акт на
Министерския съвет не е предвидено друго. Условията, при които може да се сключи трудов договор
за определен срок, са изрично регламентирани в императивните разпоредби на чл. 68 КТ и страните
са длъжни да се съобразяват с тях, като те не могат да се дерогират дори по изрична тяхна обща
воля. Създадени са законови ограничения за сключване на трудов договор за определено време, като
е прието, че такова е допустимо единствено в две групи случаи, уредени в чл. 68, ал. 3 и ал. 4 КТ.
Според ал. 3 срочен трудов договор по ал. 1, т. 1 се сключва за изпълнение на временни,
сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с новопостъпващи работници и служители в
обявени в несъстоятелност или в ликвидация предприятия, а съгласно ал. 4 по изключение срочен
трудов договор по ал. 1, т. 1 за срок най-малко една година може да се сключва за работи и дейности,
които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. Такъв трудов договор може да се сключи и
за по-кратък срок по писмено искане на работника или служителя. В тези случаи срочният трудов
договор по ал. 1, т. 1 със същия работник или служител за същата работа може да се сключва
повторно само веднъж за срок най-малко една година.
В настоящия казус не е налице нито едно от условията на ал. 3 на чл. 68 КТ. Не се касае
нито за временна, нито да краткотрайна или сезонна трудова дейност; работодателят не е обявен в
несъстоятелност и ищцата не е новопостъпващ служител.
Съгласно разпоредбите на чл. 91, ал. 1, чл. 92, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане на
закона за народната просвета училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове,
учебни седмици, учебни дни и учебни часове, учебната година е с продължителност 12 месеца и
започва на 15 септември, а в спортните училища - на 1 септември. В случая се касае за средно
общообразователно училище, при което учебната година започва на 15 септември в съответната
календарна година и завършва на 31 август в следващата календарна година. Така организирана
работата в учебните заведения няма временен характер, както твърди ответникът. Организацията на
работата на учителите в учебни години е с цел да се създаде цикличност в педагогическия процес,
тъй като в една учебна година на учениците се преподават определени знания, съобразени с
възрастовото им развитие и след което те преминават на следващо ниво от обучението си в по-горен
клас, където се преподават нови, различни и по-високи знания. Работата на учителя, освен че се
развива в рамките на една учебна година, не завършва с приключване на учебната година, а
напротив, тя преминава в следващата учебна година, което й придава постоянен характер. Така
например времето на ученическите ваканции, предвидени в чл. 91, ал. 2 ППЗНП за учителите също е
работно време, през което те са длъжни да изпълняват своите задължения, включително такива по
5
планиране и подготовка на учебния процес, които не са свързани с провеждането на занятия с
учениците. Това също придава постоянен характер на учителската дейност и прави напълно
неоснователно възражението на ответника за това, че работата на ищцата е временна. В този смисъл
е прието в задължителната практиката на ВКС, постановена по реда на чл. 290 ГПК с Решение № 176
от 15.03.2010 г. по Г. д. № 3022/2008 г. по описа на ВКС, III Г.о.
Освен това в § 1, т. 8 от ДР на КТе дадена легална дефиниция на понятието „изключение"
по смисъла на чл. 68, ал. 4 КТ, като е предвидено, че то е налице при конкретни икономически,
технологически, финансови, пазарни и други обективни причини от подобен характер, съществуващи
към момента на сключване на трудовия договор, посочени в него и обуславящи срочността му. В
процесния случай работодателят нито твърди, нито доказва съществуването на обективни причини,
които да могат да се квалифицират като изключение по смисъла на посочените разпоредби. Такива
няма посочени и в сключения между страните трудов договор от 09.09.2014 г. В него е налице
единствено клауза, с която се определя срока, за който той ще обвързва страните, но не са изложени
никакви причини, които са наложили сключването на договора като срочен. Обективно такива условия
не са били налице и не е имало причина договорът да се сключва като срочен за срока на
продължителност на учебната 2014/2015 година. Твърдението на ответника, че за новата учебна
година 2015/2016 г. отпаднал изборът на учениците за СИП английски език и това е рефлектирало
върху задължителната норма за часове по Наредба № 3/2008 г. и не е дало основание за образуване
на половин щатна бройка, поради което и ищцата отсъства в щатното разписание е несъстоятелно,
тъй като списък – образец № 1 за учебната 2014/2015 г. е одобрен от директора на училището на
24.09.2014 г. и в него фигурира 1 група СИП английски език от 9 ученика и договорът на ищцата е със
срок на действие до приключване на учебната 2014/2015 г. на 31.08.2015 г.. Наличието на нови
обстоятелства, свързани със следващата учебна 2015/2016 г. са ирелевантни към момента на
прекратяване на трудовото ѝ правоотношение на посоченото основание - изтичане на срока. Освен
това одобряване на новите щатни разписания се извършва през м. септември на текущата учебна
година и такова разписание, както и списък –образец № 1 за учебната 2015/2016 г. не са били
утвърдени към момента на уволнението на ищцата в срока по чл. 10, ал. 1 от Наредба № 3/2008 г..
Следва да се отбележи също, че това възражение е преклудирано като е заявено едва в хода на
устните състезания и не следва да бъде обсъждано.
Основателно е възражението на ответника, че между трите сключени трудови договора с
ищцата и тяхното прекратяване е изминала време, в което тя не е продължила да изпълнява
трудовите си функции в училището и всеки един от тях не е продължение на предходния. По този
начин всеки един от тях се разглежда като самостоятелен трудов договор, сключен на самостоятелно
основание като временен. Отделен е въпросът за недействителността на клаузата срок, изложени по-
горе, както и сключването им в нарушение на чл. 68, ал. 4, изр. 3 КТ.
Чл. 68, ал. 5 КТ въвежда законова фикция при отклонение от императивните изисквания
на ал. 3 и 4 за сключване на срочен договор, а именно, че трудов договор по ал. 1, т. 1, сключен в
нарушение на ал. 3 и 4, се смята за сключен за неопределено време. При така изложените
съображения се налага крайният извод, че постигната между страните уговорка за срока на действие
на процесния трудов договор е в нарушение на императивните разпоредбите на чл. 68, ал. 3 и 4 КТ,
поради което и на основание законовата фикция на чл. 68, ал. 5 КТ срочният трудов договор, сключен
между страните, се трансформира в договор за неопределено време и клаузата регламентираща
срока на действие в договора е недействителна поради противоречие с нормите на чл. 68, ал. 3 и 4
КТ.
Относно иска с правна квалификация чл. 344, ал. 1, т. 1 КТ:
За да бъде преценено дали уволнението на ищцата е законосъобразно следва на първо
място да се установи дали към момента на уволнението й е съществувала посоченото в заповедта
уволнение – изтичане на уговорения срок. Тежестта за доказване на законосъобразността на
уволнението е на работодателя - ответник. Както се посочи по-горе трудовият договор между
страните по силата на законовата фикция се трансформира в договор за неопределено време.
Договор за неопределено време не може да бъде прекратен на основание чл. 325, т. 3 КТ, което е
основание, приложимо само и единствено при срочните договори. По изложените съображения
главният иск по чл. 344, ал. 1, т. 1 от КТ е основателен и доказан и следва да бъде уважен, като бъде
признато уволнението на ищцата за незаконно и бъде отменена като незаконосъобразна заповедта за
уволнението й. Предвид основателността на главния иск, следва да бъде уважен и акцесорният
конститутивен иск по чл. 344, ал. 1, т. 2 от КТ за възстановяване на ищцата на заеманата от нея
преди уволнението й длъжност.
Относно осъдителния иск по чл. 344, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 225, ал.1 от КТ: Искът е
частично основателен. Безспорно се установи, че след уволнението от ответника ищцата е останала
без работа и е без работа и към момента на приключване на съдебното дирене. В подкрепа на този
6
извод е представената трудова книжка на ищцата, която като официален удостоверителен документ е
годно доказателство за отразените в него обстоятелства, а именно за липсата на вписване на
възникнало последващо трудово правоотношение. /Така е прието в ТР №6/15.07.2014 г. по т.д. №
6/2013 г. на ВКС, ОСГК/. Ответникът не оспорва доказателствената сила на това доказателство. Тъй
като оставането на ищцата без работа е в причинна връзка с незаконното й уволнение, то ответникът
й дължи обезщетение за периода на оставането без работа, а именно от 01.09.2015 г. до 08.12.2015 г.
– датата на последното съдебно заседание, в което е приключено съдебното дирене. Безспорно се
установи от представените доказателства – трудов договор от 09.09.2014 г., допълнително
споразумение и фиш за заплатата за м. август 2015 г., че брутното трудово възнаграждение на
ищцата е в размер на 616,05 лв. /среднодневено БТВ – 29,33 лв./, от които основно трудово
възнаграждение 555 лв. и 61,05 лв. допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и
професионален опит. Или за периода 01.09.2015 г. - 08.12.2015 г. дължимото ѝ обезщетение е в
размер на 2 669,51 лв., ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на исковата молба
02.10.2015 г. до окончателното заплащане на вземането, като искът следва да бъде отхвърлен за
разликата до пълния предявен размер от 3 696,30 лв. и за периода от 09.12.2015 г. до 01.03.2016 г.
като неоснователен и недоказан.
Ще следва на основание чл. 78, ал.1 ГПК да бъде осъден ответникът да заплати на
ищцата разноски за адвокатско възнаграждение, пропорционално на уважените искове в размер на
558,33 лв..
Ще следва на основание чл. 78, ал.3 ГПК да бъде осъдена ищцата да заплати на
ответника разноски за адвокатско възнаграждение пропорционално на отхвърлената част от исковете
в размер на 29,17 лв..
Ще следва на основание чл.78, ал.6 ГПК да бъде осъден ответникът да заплати в полза
на СмРС държавна такса върху уважените искове в размер на 256,78 лв.
Мотивиран от изложените съображения Смолянският районен съд
Р Е Ш И :
ПРОГЛАСЯВА на основание чл. 74, ал. 4, вр. ал. 2 КТ недействителността на клаузата
„определен срок по чл. 68, ал. 1, т. 1 КТ – 31.08.2015 г.", с която се определя срок на трудовия
договор № 4024-960/09.09.2014 г., изменен с допълнително споразумение № 4158-126/14.10.2014 г.,
сключен между Б. Р. Ч., ЕГН *, от с. Д., О. Б. и Средно общообразователно училище „**" с. Б., П. от
директора П. И. Т., поради противоречие с нормите на чл. 68, ал. 3 и 4 КТ.
ПРИЗНАВА за незаконно уволнението на Б. Р. Ч., ЕГН *, от с. Д., О. Б., извършено със
Заповед № 5090-1057/31.08.2015 г. на Директора на СОУ „**" с. Б. на основание чл. 325, ал. 1, т. 3 от
КТ поради изтичане на уговорения срок.
ОТМЕНЯ като незаконосъобразна Заповед № 5090-1057/31.08.2015 г. на Директора на
СОУ „**" с. Б., с която на основание чл. 325, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда поради изтичане на
уговорения срок е прекратено трудовото правоотношение на Б. Р. Ч., ЕГН *, от с. Д., О. Б..
ВЪЗСТАНОВЯВА Б. Р. Ч., ЕГН *, от с. Д., О. Б. на заеманата преди уволнението й
длъжност "старши учител, чужд език в начален етап на основното образование /I-IV клас/" в СОУ „**"
с. Б..
ОСЪЖДА СОУ „**" с. Б., П. от директора П. И. Т. да заплати на Б. Р. Ч., ЕГН *, от с. Д., О.
Б. на основание чл. 344, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 225, ал. 1 от Кодекса на труда обезщетение за
времето, през което ищцата е останала без работа в следствие на незаконното уволнение в периода
01.09.2015 г. - 08.12.2015 г. в размер на 2 669,51 лв., ведно със законната лихва, считано от датата на
завеждане на исковата молба – 02.10.2015 г. до окончателното изплащане на вземането, като
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен и недоказан иска за разликата над уважения размер от 2 669,51 лв.
до пълния предявен размер от 3 696,30 лв. и за периода 09.12.2015 - 01.03.2016 г..
ОСЪЖДА СОУ „**" с. Б., П. от директора П. И. Т. да заплати на Б. Р. Ч., ЕГН *, от с. Д., О.
Б. на основание чл. 78, ал. 1 ГПК разноски за адвокат в размер на 558,33 лв. - пропорционално на
уважената част от исковете.
ОСЪЖДА Б. Р. Ч., ЕГН *, от с. Д., О. Б. да заплати на СОУ „**" с. Б., П. от директора П. И.
Т. на основание чл. 78, ал. 3 ГПК разноски за адвокат в размер на 29,17 лв. - пропорционално на
отхвърлената част от исковете.
ОСЪЖДА СОУ „**" с. Б., П. от директора П. И. Т. да заплати по сметка на РС Смолян
държавна такса в размер на 256,78 лв..
Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба пред Смолянски окръжен съд в
двуседмичен срок от връчването му.
Решението да се връчи на ищцата чрез адв. Ф. на посочения в ИМ съдебен адрес и на
7
ответника чрез адв. М..
РАЙОНЕН СЪДИЯ

Няма коментари:

Публикуване на коментар