вторник, 7 септември 2010 г.

Продължение на Възможни сценарии за прекратяване на участието в ООД

В продължение на Възможни сценарии за прекратяване на участието в ООД

Относно проектът на решение което си ми пратил:
1. Решения 4 и 5 пет не са възможни, тъй като съгласно чл. 125, ал 2 ТЗ „Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването.", което означава, че вие трябва първо да отправите предизвестие и чак 3 месеца след това да проведете ОС. Другият вариант, който е възможен, е вие да депозирате предизвестие и да гласувате, че ще прекратите участието си, считано от еди коя си дата, но това решение няма да бъде вписано, тъй като не е влязло в сила. Практическото значение на подобно решение е доста несигурно. Реално действието по напуска е едностранен акт от ваша страна, но то настъпва след вписването му, това става въз основа на решение на ОС и подаване на заявление от страна на представляващия Дружеството. Вариантът ако няма решени на ОС за вашето напускане, но има изтекъл срок на предизвестието и вие сами поискате да бъде вписано вашето напускане не е много сигурен. Минава се по съдебен ред. Аз лично не се наемам да давам съвет по него.
2. Решение 6. Има резон и е добро, но има и капан – другият съдружник може да предприема всякакви действия. На този вариант е удачно да се спрете само ако сте 100% убедени, че той няма физически достъп до управлението на Дружеството (сметки, активи и тн.). Не забравяй, че за това решение са ти необходими присъствието на ¾ от капитала. Възможно е да предвидите някакви ограничения, например за определени действия да се иска подписа на най-малко трима от съдружниците. Така вие ще имате доста солидни гаранции, тъй като другите два ще се нуждаят от един от вас.
3. Може би е удачно да имате точка, която да предвижда започване на действия по изключване на другия съдружник. Ако не се споразумеете кой да изкупи дяловете. Дори и да не мине и нищо да не решите на следващия ден си подавате нотариално заверено предизвестие за напускане и се минава на този вариант.
4. След като говорих с колеги, те изказаха принципното съображение, че вариантът вие да напуснете е доста по-чист и бил за предпочитане. В него единственото, което мен ме притеснява, е другият съдружник да не се смотае и да декапитализира дружеството в трите месеца, през които е длъжен да ви изплати. Просто няма да има как реално да си вземете парите, ако Дружеството е декапитализирано и без актив, а той е в чужбина.
5. Ако обаче в решението на ОС след тримесечното предизвестие, чрез което вие напускате, се предвиди, че то (решението) следва да бъде изпълнено незабавно (Другият съдружник може да не се усти за една подобна формулировка, че ще се отнася и до изплащане на дължимото ви или да се предвиди да ви се изплати в тридневен срок). В такъв случай вие може да реализирате това решение докато тече вписването му в Търговския регистър. Тоест:
  • a. Сменяте устава и Дружеството се представлява от всички
  • b. вие пускате предизвестие.
  • c. 3 месеца сте в Дружеството.
  • d. След изтичане трите месеца се свиква ОС в края на съответния календарен месец, на което вие присъствате и се взима решение въз основа на вашето предизвестие да се прекрати вашето участие.
  • e. Подава се заявление за вписване на решението на ОС в Търговския регистър.
  • f. Решението за вашето напускане и прекратяването съответно на вашите права като представители на Дружеството има действие след вписването му (140, ал 4 ТЗ). До неговото вписване вие сте управители и можете да изпълните решението на ОС по изплащане на дължимото ви.
  • g. За да се реализира това обаче вие ще трябва да сте сигурни, че ще останат 5000 лв капитал. Просто не трябва да се стига до реално намаляване на уставния капитал, а само до намаляване на счетоводните активи. Ако има намаляване на уставен капитал се започва една процедура по защита на кредитори, която е добре да бъде избегната.

Няма коментари:

Публикуване на коментар