петък, 1 октомври 2010 г.

Велопарка за екстремно колоездене на Узана

Въпреки че на официалния сайт на туристическата местност Узана - http://uzana.gabrovo.bg не  намирам и помен от такава новина, попаднах на долните новини и ги публикувам, пък ако някой посети байк парка да пише и да каже как е.

До края на септември откриват велопарка за екстремно колоездене на Узана

Велопарк за екстремно колоездене ще бъде открит на 25 септември в местността Узана край Габрово. Той е изграден върху 25 декара терен, предоставен от Община Габрово. Върху тази площ ще бъдат поставени 15 съоръжения като една трета от тях вече са монтирани. Това съобщи за Дарик председателят на сдружение за устойчив туризъм "Узана", Пламен Георгиев.

Велопаркът се изгражда по проект, разработен от Община Габрово и неправителствената организация. Съоръженията са произведени от испанска фирма, а строителството е поверено на габровска. Велопаркът ще разполага с рампа, обратен завой, вълни, зиг-заг, тясна пътека, дъга, слалом, тунел и т.н. В рамките на проекта ще бъде отпечатана книга за Узана, разработва се и концепция за развитие на местността.

Според Георгиев новият велопарк е единствения от този тип в страната и ще привлече повече туристи.  По неговите думи в местността има 15 бази, подходящото време за ски е само месец и половина, така че има нужда от нови атракции.

Стела Благоева
Дарик нюз
9 септември 2010 07:53

Концепцията за устойчиво развитие на местността "Узана" - готова до средата на октомври
Документът ще предложи визия за развитието на местността за периода до 2020 г.

До средата на октомври ще бъде готова концепцията за устойчиво развитие на местността "Узана", каза за "Строителство Градът" председателят на управителния съвет на Сдружение за устойчив туризъм "Узана" Пламен Георгиев и уточни, че предварителният вариант се очаква да бъде готов към края на септември.

Концепцията се изготвя от "Еуро Ар Ес Си Джи София" ЕООД, като част от дейностите по спечелен проект "Опазване на биоразнообразието в местността Узана чрез устойчиво управление на територията" на сдружение за устойчив туризъм "Узана" в партньорство с община Габрово.

Проектът, който стартира през ноември 2009 г., се реализира с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ЕИП). Той е на обща стойност 67 477 евро, от които 60 057 евро са от Финансовия механизъм на ЕИП, а останалите са собствен принос. Продължителността му е тринайсет месеца и трябва да приключи до края на годината.

Главната цел на проекта е свързана с опазване и намаляване загубата на биоразнообразие в местността Узана и устойчиво управление на приоритетни природни местообитания с европейска и национална значимост, както и реализиране на ефективно интегрирано управление на защитена по "Натура 2000" зона.

Специфичните цели на проекта касаят обезпечаване опазването на биоразнообразието и намаляване загубата му чрез изработване и приемане на концепция за устойчиво развитие на местността Узана, обезпечаване на посетителския поток и пренасочването му от уязвимите места в местността към периферията и създадената за целта инфраструктура (нова и вече съществуваща), да се изградят инфраструктурни съоръжения за предоставяне на алтернативни възможности за рекреация и отдих чрез щадящи и неагресивни дейности в природна среда, да се осигури информирано пребиваване на посетителите в местността, повишаване на тяхната екологична култура и активизиране на познанията им чрез актуална информация за формиране на екологични нагласи и природосъобразно поведение, да се реализира и укрепи ефективно интегрирано партньорство между заинтересуваните страни за успешно устойчиво управление на местността, а така също и да се реализира активно практическо участие на неправителствения сектор в управлението на защитена  по "Натура 2000" зона.

Освен готова концепция за устойчиво развитие и управление на местността с приключване работата по проекта ще бъде издаден сборник с материали "Узана – Зеленото сърце на България", ще бъде изграден велопаркс обезпечено оборудване за велоспорт.

Като качествени резултати по проекта се очаква да бъдат подобрени условия за опазване природното състояние на местообитание Планински сенокосни ливади и да намалее загубата на биоразнообразие; да се осигури добро управление на антропогенния фактор и минимализиране на неговото негативно влияние върху местообитанието чрез подобрена посетителска инфраструктура и информирано присъствие на посетителите в местността.

И още за очакванията по проекта - повишено обществено съзнание по отношение на опазване на околната среда и устойчивото развитие и формиране на екологична култура чрез създадени информационни продукти и документи, подобрена естетическа стойност на ландшафта в местността, подобрен потенциал от знания на целевите групи за ценността на местността в контекста на опазване на биоразнообразието, повишен организационен и управленски опит на Сдружение за устойчив туризъм "Узана", укрепено ефективно и резултатно партньорство за съвместно устойчиво управление на местността.

С визия за десет години напред
Концепцията за устойчиво развитие на местността Узана трябва да бъде основана на анализ на съществуващата ситуация и да предлага прогнозна визия за развитието на местността за периода 2010 - 2020 г. С приемането на подробния устройствен план се очаква засилен инвеститорски интерес и по-висока степен на урбанизиране, повишаване на туристопотока и оттам – увеличаване на негативния антропогенен натиск върху територията.
Това налага необходимостта от изготвянето на документ, който да регламентира как на практика ще се осъществява интегрираното управление на общностно значимите идеи, намерения и ползвания в местността съобразно законовите изисквания и тяхното оптимално съгласуване.
Концепцията се инициира от бенефициента в партньорство с общинската администрация, като по този начин се осигурява еднопосочност на усилията за устойчиво развитие на местността Узана на неправителствения сектор и местната власт. Първата работна среща със заинтересуваните страни се проведе през юли, като основна цел е да се вземе под внимание тяхното виждане за развитието на местността, както и да се съгласува нормативната база в различните сфери, в които попадат те. Сред заинтересуваните страни са представители на Национален парк "Централен Балкан", Природен парк "Българка", Областна администрация - Габрово, Държавно горско стопанство – Габрово, РУ на МВР – Габрово, Планинска спасителна служба - Габрово, други НПО (местното туристическо дружество, колоездачни клубове, скиорски клубове и други), граждани на община Габрово, потенциални инвеститори, туроператори и други. Концепцията трябва да предложи цялостно концептуално разработване за курортния комплекс от различни позиции като ценно местообитание, като туристически атракции, като Национална екоинициатива, като място за алтернативни спортове и като място за демонстрация на алтернативни и възобновяеми енергийни източници и други.
Тя трябва да предложи работещ механизъм за устойчиво управление на местността, при който да се намери балансът между икономическите интереси на местната общност, потенциалните инвеститори, увеличаващия се антропогенен натиск и лимитирания природен ресурс, който към настоящия момент е в достатъчно висока степен на съхраненост и именно той фокусира нарастващия интерес на туристическия поток.
Концепцията като документ няма да дублира дейностите на двата парка по плановете за управление на териториите им, нито приетия Подробен устройствен план на местността. Нейната цел е да предложи работещ механизъм,който да доведе до ефективен, подчинен на обща логика и синхронизиран, интегративен модел за управление на такъв вид извънградска урбанизирана курортна, защитена по "Натура 2000", територия.

Силвия Златкова
в-к Строителство - Градът
Брой 33 от 06/09/2010

Решение за екологична оценка на ПУП за трасе на ски писта от връх Исполин в к.к. Узана

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда, чл. 14, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, чл. 31, ал. 8 от Закона за биологичното разнообразие, чл. 37, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони, представената документация от Община Габрово и получено становище от Министерството на здравеопазването, министърът на околната среда и водите Нона Караджова издаде Решение да се извърши екологична оценка на изменението на Подробен устройствен план – Парцелиран план за трасе на ски писта от връх Исполин в курортен комплекс Узана.

Планът предвижда изграждане на ски писта (ски писта No.1 "синя" с дължина 1757 м; ски писта No.2 "зелена", представляваща ръкав на ски писта No.1, с дължина 720 м; и ски писта No.3 "зелена", представляваща ръкав на ски писта No.1, с дължина 1307 м.), двъседалков лифт с две секции, начална, крайна и две междинни станции на лифта, две полета за ски училища.

gabrovo.bg
10 август 2010

Няма коментари:

Публикуване на коментар