вторник, 12 октомври 2010 г.

Писмо с искане за намаляване на наема

Едно доста глупавичко писмо с искане за намаляване на наема от страна
на Наемател в един мол. Дано ви е от някаква полза :)


УВАЖАЕМИ НАЕМОДАТЕЛИ,

Във връзка със сключения ппомежду ни договор за наем и полученото
писмо и фактура за индексация на наемната цена за ползваното от нас
търговско помещение, находящо се в „" в гр. София, Моля да приемете
аргументите ни, които са следните:
Въпреки съществуването в правния мир на договорната възможност за
едностранната индексация на наемната цена от страна на Наемодателя и
прилагайки я на практика, от Ваша страна не са отчетени
неблагоприятните икономически условия в страната и затрудненията,
които изпитваме като Ваши наематели. През последните месеци е
безспорен факта на значително намалелия оборот, който реализираме в
предоставеното от Вас търговско помещение. От началото на 2009г. се
наблюдава спад в продажбите и съответно в търговските обороти, което
за съжаление се превръща в сериозна низходяща тенденция, която според
нас, а и според икономическите анализатори предстои да се задълбочава
и разгръща до края на годината. Развитието на дейността кореспондира
пряко с обслужването на разходите, а низходящата тенденция, която се
наблюдава през последните месеци се отразява изключително негативно
при тяхното менажиране. За нас като търговско дружество става
изключително трудно да обслужваме задълженията си по заплащане на
наемната цена, особено след наложената ни от Вас индексация на
наемната цена.
Като вземете предвид гореизложеното, Молим да преразгледате позицията
си по отношение на индексацията на наемната цена за ползваното от нас
помещение, като оттеглите същата.
На следващо, но не маловажно място е и фактът, че с оглед на
разгръщащата се и задълбочаваща се икономическа криза в страната, Ви
молим също и да преразгледате основно и размера на наемната цена,
съгласно сключения наемен договор. Смятаме същата за пазарно
неориентирана предвид новите обстоятелства, обсъдени подробно по-горе,
несправедлива и противоречаща на добрата търговска практика с оглед на
пряката връзка между реализираните месечни обороти и кореспондиращите
месечни разходи.
По силата на настоящата нотариална покана, Предлагаме месечната наемна
цена да бъде намалена до размера на договорената наемна цена за 2008,
а именно ………………………………. евро без ДДС, с цел добросъвестното изпъняване
на договорните ни задължения.
В случай, че не уважите нашите правно аргументирани искания, ще бъдем
принудени да развалим сключения помежду ни наемен договор, както и да
потърсим защита на правата си с всички законоустановени способи и
всички неблагоприятни последици от това за Вас.
Надявайки се на преразглеждане на Вашите позиции и постигането на
извънсъдебно спразумение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар